İbadet Hayatımız

İslam'da Kadının Yeri ve Önemi Nedir?

Nisa suresi 19. ayet ne buyuruyor? Peygamber Efendimiz (s.a.v) kimler için sizin hayırlılarınız değildir buyuruyor?

Fitnelerden Korunmak İçin Ne Yapmalıyız?

Fitnelerden korunmak için neler yapmalıyız? Peygamber Efendimiz (s.a.v.) fitne zamanında Müslümanların ne yapmasını istiyor? Osman Nuri Topbaş Hocaefendi anlatı

Tasavvufta Bahsedilen “Vatan-ı Aslî”ye Özlem

Vatan-ı asli, vatan-ı ikamet ve vatan-ı sükna ne demektir? “Dâru’l-fenâ” ve “Dâru’l-bekâ” nedir? İslam ilmihaline göre yolculuk hükümleri.

Namaz Huşu ile Kılınmalıdır

Ayet namaz kılan Müslümanları hangi konuda uyarıyor? Namaz kılarken neye dikkat etmeliyiz?

Evlâtlarımızı Kendi Medeniyetimizde Yetiştirmeliyiz!

Bugün fert olarak anne-babaların da en mühim hizmeti ve vazifesi nedir?

İlim, Kadın ve Erkek Her Müslümana Farzdır

Bir Müslüman için ilmin önemi nedir? Dinimizi öğrenmek ve tatbik etmek için ilim öğrenmenin gerekliliği nedir? Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yazdı.

İnsan İmanla Yücelir

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu haftaki cuma hutbesi “İnsan İmanla Yücelir” başlığıyla yayınlandı.

Ebedî Kalacağını mı Sanıyorsun?

İslam'da mal ve dünya sevgisi ne derece olmalıdır? Ayet ve hadisler Msülümanı mal sevgisi hakkında nasıl uyarıyor?

Mü’minlerin Duâsının Fazileti

Dua etmenin fazileti ve önemi nedir?

Gençsen Vazifen Nedir?

Gençsen vazifen nedir? Müslüman bir geç nelere dikkat etmelidir?

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.