İstanbul’un Manevi Fatihi Akşemsettin Kimdir?

Fatih Sultan Mehmet’in “O benim hocamdır. Şehrin manevi fatihidir” dediği ve fetihten sonra Ayasofya’da kılınan ilk cuma namazında hutbe okuyan Akşemsettin Hazretleri kısaca kimdir?

Akşemsettin Hazretleri, bugün Suriye sınırları içinde yer alan Şam’da 1390’da doğan ve asıl ismi Muhammed Şemseddin bin Hamza olan Akşemsettin Hazretleri küçük yaşta Kur’an-ı Kerim’i hıfzetti.

Ailesiyle 7 yaşında Anadolu’ya gelip Samsun’un Kavak ilçesine yerleşen Akşemsettin Hazretleri, babası alim Şeyh Şerafeddin Hamza’nın vefatının ardından şeri ilimlerle tıp eğitimi aldı.

Osmancık Medresesinde müderris olan Akşemsettin Hazretleri, tasavvuf yolunda yükselmek için İran, Şam ve Bağdat’ı dolaştıktan sonra tavsiye üzerine zamanın büyük velisi Hacı Bayram Hazretlerine gitmeye karar verdi.

Hacı Bayram Veli Hazretleri’nin yanında kaldığı süre içinde tasavvufun inceliklerini öğrenen Akşemsettin Hazretleri, icazetini aldıktan sonra Beypazarı’na yerleşti. Bir süre burada kalan Akşemsettin, daha sonra Göynük’e gitti.

Göynük’te yaşadığı dönemde Fatih Sultan Mehmet’in fetih hazırlıkları yaptığı haberi üzerine Edirne’ye giden Akşemsettin Hazretleri, İstanbul’un fethine katılarak padişahın yanında bulundu.

İSTANBUL’UN MANEVİ FATİHİ

Fatih Sultan Mehmet’in “O benim hocamdır. Şehrin manevi fatihidir.” dediği Akşemsettin Hazretleri, fetihten sonra Ayasofya’da kılınan ilk cuma namazında hutbe okudu.

Akşemsettin Hazretleri, İstanbul’da Eyüp Sultan’ın kabrini de bulduktan sonra padişahın tüm ısrarlarına rağmen Göynük’e döndü ve 1459’da burada vefat etti.

“İstanbul’un manevi fatihi”, büyük bir alim, usta bir hekim, büyük bir veli ve çok yönlü bir bilim insanı olarak bilinen Akşemsettin Hazretleri, aynı zamanda yazdığı tıp kitabında mikrobu ilk tanımlayan kişi olarak biliniyor.

AKŞEMSETTİN HAZRETLERİ’NİN ESERLERİ

Akşemsettin Hazretleri’nin;

  • Risalet-ün Nuriyye,
  • Risale-i Zikrullah,
  • Risale-i Şerh-i Ahval-i Hacı Bayram-ı Veli,
  • Def’ü Metain,
  • Makamat-ı Evliya (Velilerin Makamları),
  • Maddetü’l Hayat (Hayat Maddesi),
  • Nasihatname-i Akşemsettin (Akşemsettin Nasihatnamesi),
  • Kitabu’t-Tıp (Tıp Kitabı) ve
  • Hall-i Müşkilat (Güçlüklerin Halli) isimli eserleri bulunuyor.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

AKŞEMSETTİN HAZRETLERİ KİMDİR?

Akşemsettin Hazretleri Kimdir?

AKŞEMSETTİN HAZRETLERİ’NDEN ALTIN ÖĞÜTLER

Akşemsettin Hazretleri’nden Altın Öğütler

AKŞEMSETTİN HAZRETLERİ FETİHTEN SONRA NEDEN KAYBOLDU?

Akşemsettin Hazretleri Fetihten Sonra Neden Kayboldu?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.