İsm-i Azam İle Dua

İsm-i Azam ne demektir? İsm-i Azam nasıl yapılır? İsm-i Azam duası ne için okunur? İsm-i Azam ile ilgili hadisler.

Tâhâ sûresinin 8. âyetinde Rabbimiz, “Allah O’dur ki, kendisinden başka hiçbir ilâh yoktur. En güzel isimler O’nundur.” buyuruyor. İnandık ve îman ettik… Her birimiz o En Güzel’in “kün feyekûn” sırrına mazhar olarak yaratıldık.

Duâ, her şeyin sahibi olan Hâlık-ı Zülcelâl’e yakarışta bulunmak, O’na hâlini arz etmek, işlerini O’na havâle etmek demektir. İstek ve ihtiyaçları sonsuz, âciz ve fakir olan insanın tek sığınağıdır, duâ…

Hak Teâlâ:

“Kullarım Sana, Beni sorduğunda (onlara haber ver ki): Ben çok yakınım. Bana duâ ettiği vakit duâ edenin duâsına karşılık veririm…” (el-Bakara, 186) buyurmaktadır.

Yarattığı kuluna şah damarından daha yakın olduğunu bildiren Cenâb-ı Hakk’a vâsıl olmanın, O’na ilticâ etmenin birçok yolu ve usûlü vardır. “İsm-i Âzam” ile duâ etmek de bunlardan biri ve belki de en mühimidir.

İSM-İ AZAM NEDİR?

İsm-i Âzam, sözlükte “en büyük isim”, “en yüce isim” mânâlarına gelmektedir. Terim olarak Allâh’ın en güzel isimleri içerisinde yer alan bazı isimler için kullanılmıştır. Peygamber Efendimiz, İsm-i Âzam ile duâ edildiği takdirde Allah Teâlâ’nın o duâyı kabul edeceğini haber vermiş, ancak esmâ-i hüsnâ’dan hangilerinin İsm-i Âzam olduğunu açıkça bildirmemiş, fakat bazı işaretlerde bulunmuştur. “Peygamberimiz’in Allâh’ın en büyük ismini bildiği hâlde, ümmetine açıkça bildirmemesinin sebebi herhalde, mü’minlerin Allâh’ın bir ismine çok fazla rağbet göstererek, diğer güzel isimlerini ihmal etmeleri endişesi olmalıdır.” denilmiştir.

Hadîs-i şerîflerde Allâh’ın İsm-i Âzam’ı olarak birden çok isim zikredilmiştir. Bu isimlerin başında lafza-i celâl; sonra Rahmân, Rahîm, Rab, Mennân, Ehad, Samed, Hayy, Kayyûm, Mâlikü’l-mülk, Bedî’u’s-semâvâti ve’l-erd, Zü’l-celâli ve’l-ikrâm, isimleri gelmektedir.[1]

 Buradan hareketle diyebiliriz ki, İsm-i Âzam, Allah Teâlâ’nın isimlerinden birisidir; özel bir duâ adı değildir. Dolayısıyla böyle bir duâ yoktur. Yukarıda zikredilen isimlerden başka; besmele, kelime-i tevhîd, Esmâ-i Hüsnâ’nın tamamı, Allâhümme, Rabbî ve Hazret-i Yûnus -aleyhisselâm-’ın duâsı olan “Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn” İsm-i Âzam olarak bildirilmiştir.

Ashâb-ı kirâmdan Esmâ bint-i Yezid, Ebû Umâme ve Übey İbn-i Ka’b -radıyallâhü anhüm-’den gelen bir rivâyete göre, Peygamber Efendimiz, İsm-i Âzam’ın Bakara, Âl-i İmrân ve Tâhâ sûrelerinde bulunabileceğini bildirmiştir. Bu üç sûrenin bütün âyetleri karşılaştırıldığında, ortak olan âyetin, “Allâhü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm” olduğu görülmektedir.[2] Burada “hayy (diri)” ve “kayyûm (her şeyi ayakta tutan, yöneten)” isimleri dikkat çekmektedir.

İSM-İ AZAM DUASI

Sahâbe-i kirâmdan Enes bin Mâlik -radıyallâhu anh- şöyle anlatmaktadır:

Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bir gün camiye girdi. Bir sahâbî namaz kılıyordu. Bu sahâbî namazdan sonra duâ etmeye başladı ve duâsında şöyle diyordu:

“Allâh’ım! Her türlü övgü Sana mahsustur. Senden başka ilâh yoktur. (Sen), mennânsın/çok nîmet verensin, gökleri ve yeri yoktan var edensin, celâl ve ikram sahibisin. Ey yaşayan, diri, canlı, ölümsüz, ezelî ve ebedî olan; zâtı ile kâim olan, her şeyin varlığı kendisine bağlı olan, uykusu ve uyuklaması olmayan, varlıkları yöneten, koruyan ve ihtiyaçlarını üstlenen Allâh’ım!» cümleleri ile Sana duâ ediyor, Senden talepte bulunuyorum.”

Bu duâyı işiten Peygamberimiz:

-Bu kimse, Allâh’ın İsm-i A’zam’ı ile duâ etti ki İsm-i Âzam ile duâ edildiğinde Allah bu duâyı kabul eder ve bu isimle istenince Allah verir.[3] buyurdu.

Peygamber Efendimiz bir gün Hazret-i Âişe Vâlidemize:

“-Kendisiyle duâ edildiğinde, Allâh’ın duâyı kabul ettiği ismini, bana bildirdiğini biliyor musun?” buyurmuş, Hazret-i Âişe Vâlidemizin de bu duâyı kendisine öğretmesini istemesi üzerine:

“-Ey Âişe! Onu sana bildirmem uygun olmaz. Çünkü onunla dünyaya ait bir şey istemen uygun düşmez.” cevâbını vermiştir.  (İbn-i Mâce, Duâ, 9)

Bunun üzerine Âişe Vâlidemiz, iki rekât namaz kılıp içinde “Allah”, “Rahmân”, “Berr” ve “Rahîm” isimleriyle, “Senin bütün güzel isimlerin” ifâdesinin geçtiği bir duâ okumuş, duâyı dinleyen Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz:

“-Benden öğrenmek istediğin isim duânda yer alan isimler arasında bulunmaktadır.” buyurmuştur.

Cenâb-ı Hak, kerîm kitabında şöyle buyurur:

“En güzel isimler Allâh’ındır. O hâlde O’na bu isimlerle duâ edin.” (el-A’râf, 180)

Rivayete göre Hâce-i Kâinat Efendimiz, bir adamın:

“Allâh’ım! Hamd Sana mahsustur, Senden başka ilâh yoktur, sadece Sen varsın, Sen mennânsın, gökleri ve yeri yaratansın, celâl ve ikram sahibisin, isim ve sıfatların ile istiyorum. Senden cenneti istiyorum ve cehennemden Sana sığınıyorum.” diye duâ ettiğini duydu ve:

“-Bu adam Allah’tan, O’nun yüce ismiyle istedi ki, Allâh’a İsm-i A’zam’ı ile duâ edildiği zaman kabul eder, bu isim ile istenildiği zaman verir.” buyurdu. (Hâkim, De’avât, I, 504; İbn-i Mâce, Duâ, 9)

İslâm âlimlerinin bir kısmı, Allâh’ın isimlerinin tamamının, fazilet ve üstünlük bakımından eşit derecede olduğunu kabul etmiş, diğer bir kısmı ise, hadîs-i şerîfleri göz önünde bulundurarak, bazı isimlerin diğerlerinden daha büyük ve faziletli olduğu görüşünü kabul etmişlerdir.

Yâ Rabbi! Sadra şifâ, derde devâ isimlerin hürmetine, İsm-i Âzam’ını öğrettiğin Habîb-i Edîbin Senden hangi hayırları istemişse, biz de Senden o hayırları istiyor; nelerden Sana sığınmışsa onlardan Sana sığınıyoruz…

Duâlarımızı kabul eyle, Allâh’ım. Âmîn!

Dipnotlar:

[1] Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 258; Tirmizî, De’avât, 65; İbn-i Mâce, Duâ, 9; Dârimî, Fedâilü’l-Kur’ân, 14; Ahmed, III, 120; VI, 461.

[2] el-Bakara, 255; Âl-i İmrân, 2; Tâhâ, 111; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 258; Ebû Dâvûd, Vitr, 17; A. İbn-i Hanbel, V, 142; İbn-i Mâce, Duâ, 9.

[3] Hâkim, De’avât, I, 504; Ebû Ya’lâ, Zikir ve Duâ, No: 1124.

Kaynak: Merve Güleç, Şebnem Dergisi, Sayı: 184

 

İslam ve İhsan

İSM-İ AZAM NE DEMEKTİR?

İsm-i Azam Ne Demektir?

İSM-İ AZAM DUASI ARAPÇA, OKUNUŞU, ANLAMI VE FAZİLETİ

İsm-i Azam Duası Arapça, Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.