İslami İlimlerin Bin Yıllık Yuvası

Fas'taki ilk medreselerden "Sidi Vekkak" yüzyıllardır faaliyetlerine devam ediyor.

Bugünkü İspanya ve Fas topraklarında kurulan Murabıtlar Deveti'nin (1040-1147) kurucusu Abdullah bin Yasin'in de aralarında bulunduğu, bölgede pek çok tanınan ismi yetiştiren medrese, adını yer aldığı Sus bölgesinde yaşamış alimlerden Sidi Vekkak bin Zellu el-Lamti'den alıyor.

Küçük Atlas Dağlarına bitişik bir tepede, Aklo sahili yakınında bulunan; öğrenci yurdu, kütüphane, yemekhane, misafir odası, revir ve sınıflardan oluşan medresenin 26 yıllık müderrisi Muhammed Vasmih, tarihi medreseyle ilgili bilgi verdi.

Medresenin bölgenin Müslümanlar tarafından fethinin ardından, 1039 yılında kurulan "ilk ilim yuvası" olduğunu ifade eden Vasmih, "Sidi Vekkak, Fas'ta İslami fetihlerin ardından açılan ilk medresedir. Sidi Vekkak, dini bir şaheser ve içsel eğitim, Kur'an-ı Kerim hıfzı ve İslami ilimleri bir araya getiren bir kılavuzdur” dedi.

Medresenin sistemli bir eğitim ve öğretim verdiğini anlatan Vasmih, mezunlarının, imam - hatip veya müderris olabildiklerini, lise diploması alanların genellikle hukuk ve İslami ilimler alanında lisans eğitimine yöneldiklerini söyledi.

HİZMETLER HAYIRSEVERLERİN YARDIMIYLA SÜRDÜRÜLÜYOR

Medresenin, bölge halkı, hayırseverler ile vakıflar ve İslami İşler Bakanlığının yardımıyla hizmet verdiğini aktaran Vasmih, medresenin avlusunda bulunan Sidi Vekkak türbesinin de yoğun ziyaret edildiğini anlattı.

Yüzlerce yıldır hizmet veren medresenin el yazması eserlerinden çok azının bugüne kadar ulaştığını belirten Vasmih, kayıp el yazmalarının ve kitapların çoğunun bir yere gömüldüğü yönünde söylentiler bulunduğunu dile getirdi.

MÜLAKATLA ÖĞRENCİ ALINIYOR

Marakeş'ten eğitim için medreseye gelen öğrencilerden İsmail Ebu Ahmed, öğrencilerin mülakata alındığını söyledi.

Her yıl 80 -100 öğrencinin kabul edildiği ve 8 ila 12 yıl eğitim verilen medreseye kabulde yaş sınırının olmadığı, burayı bitirenlerin aldıkları "geleneksel mezuniyet belgesi"yle, bu alanda çalışabildiği kaydedildi.

Öte yandan medrese hocalarının seçiminde bölge halkının da etkili olduğu ifade ediliyor.

Bölge sakinlerinden Abdullah Vekkak, medrese hocalarının seçiminde halkın görüşüne de önem verildiğini, evli, hafız, fıkıh ve hadis alanında yetkin olmanın yanı sıra ahlaklı, öğrencilerine iyi davranan, komşu ilişkilerine önem veren, liderlik ve hitabet gibi sıfatlarına sahip olma şartlarının arandığını anlattı.

MEDRESE MİMARİ ŞAHESERDİR

Sidi Vekkak Medresesi hakkında bir kitap da hazırlayan Aklo Araştırma ve Arşivleme Merkezi Başkanı Cami Benidir, "10 asırdan uzun süredir var olan medrese mimari bir şaheserdir. Güçlü bir ilim geleneği var. Medresede hala her yıl ocak ayının sonu ile şubat ayının başı arasındaki bir tarihte düzenlenen ve bir hafta boyunca devam eden yıllık tarikat, ilim ve zaviye buluşması, Fas'taki en önemli dini organizasyonlar arasında yer alıyor" dedi.

Benidir, ciddi bir restorasyondan geçen medresenin son dönemde yaşanan seller ve toprak kaymaları nedeniyle tekrar hasar gördüğünü de aktardı.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.