İslam'da Kocanın Hanımı Üzerindeki Hakları Nelerdir?

Kadınların kocalarına hizmet etmesi İslâm’ın vâciblerindendir. Peki İslam'da kocanın hanımı üzerindeki haklar nelerdir?

İslam'a göre kocanın karısı üzerinde hakkı çoktur. Bu sebepden Rasûlullah sallâlla- hu aleyhi ve sellem “Eğer bana, birinin diğerine secde etmesi emr olunsaydı, kadınların kocalarına secde etmesini emrederdim. Çünkü zevcin zevce üzerindeki hakkı çok büyüktür” buyurdu. O halde kadın, kocasının emrine ve sözlerine itaat etmeli, Hakk’ın rızâ- sına bu yolla kavuşmalıdır. Kadının kocasına itaati, zevcenin üzerine vâcib olan hak ve va- zifelerdendir.

Sadrüş-şehid’in Vâkıât kitabında yazıyor: Adam hastalansa ve abdest alamasa ve kendi- sine abdest verecek bir kimseye ihtiyacı olsa, bu kocanın karısı üzerinde haklarından değildir. Ama hanımı, bu cinsten hizmetleri yaparsa, mürüv- vet ve vefakârlık yapmış olur. Cennette derecesi yüksek olup, Cenâb-ı Hakk’ın rızâsını kazanır. Nitekim hadis-i şerifde buyuruldu ki:

Beş vakit namazını kılan, malının zekâtını veren, Ramazanrı Şerif orucunu tutan, kocasının günâh olmayan emirlerini tutan, vücûdunu yabancı erkeklere göstermekten koruyan kadın, Cennete istediği kapıdan girer.”

Yine hadis kitablarında Selmân-ı Fârisî’nin -radıyallahu anh- rivayeti ile bildirilir. Bir gün âhiret hâtûnu Fâtıma-i Zehra -radıyallahu anha- Rasûlullah’ın huzuruna geldi. Rasûlullahı görünce ağladı. Rasûlullah sallâllahu aleyhi ve sellem “Ey Fâtıma, seni ağlatan nedir?” buyurdu. Fâtıma -radıyallahu anha- “Ya Rasûlâllah! Dün gece, Ali ile aramızda bir konuşma oldu. Kasdsız söylediğim bir söz yüzünden Ali bana kızdı. Ali’nin kızdığını görünce, özür diledim, benden razı olmasını, yüzüme gülmesini istedim” dedi.

KADINLAR İÇİN AMELLERİN EN ÜSTÜNÜ

“Yavrum, bilmez misin ki, kocanın rızâsı, Allah Teâlâ’nın rızâsına sebebdir, rızâsızlığı da onun rızâsızlığına sebebdir. Ey Fâtıma! Ne mutlu o kadına ki, kocası ondan razı olur. O ise, her gece ve gündüz, kocasının rızâsını arar. Böyle olan kadının bu hâli, bir sene nafile ibadet etmesinden daha iyidir.

Ey kızım! Kadınlar için amellerin en üstünü, kocasının emrine itaattir. Allah Teâlâ’nın farzlarından sonra ve kocasının emrine itaatten sonra, kadınlar için yün eğirmek, iplik bükrdmekten üstün iş yoktur. Bir saat yün eğirmek, iplik bükmek, yâhud dokumak için oturmak, kadınlar için bir sene ibâdet etmekten daha iyidir. Dokudukları her bir iplik için amel defterlerine bir şehid sevabı yazılır. Kocasının hakkını gözetince, Cennetteki makamını, dünyâda iken görmedikçe vefat etmez. Kadının kocası ile bir saat, bir müddet oturması, Kâ’be’yi tavaf etmesinden daha iyidir.

Ey Fâtıma! Erkek hanımından razı olunca, o kadın cennete, cennetin hangi kapısından isterse girer” buyurdu.

Muteber hadis kitablarında Büreyde rivayeti ile yazılır. Bir bâdiyeli Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’e gelip ”Ya Rasûlâllah! Ben imân ettim, lâkin bana bir mucize göstermeni isterim; böylece yakînim artsın” dedi. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- “Ne istersin?” buyurdu. “Şu ağacı çağır, huzuruna gelsin” dedi. Rasûlullah:

Ey ağaç Allah’ın Rasûlünün sözünü tut ve buraya gel” buyurdu. O ağaç, köklerinden sökülüp geldi. Bütün dalları, kök iplikçikleri ile beraber huzurda durdu ve Rasûlullah’a selâm verdi. Köylü, bu hâli görünce, “yeter yeter” dedi.

Rasûlullah: “Ey ağaç, yerine git ve köklerini toprağa sal ve dik dur” buyurdu. Köylü bunu da görünce, Rasûlullah’ın ayaklarına kapandı, mübarek ayaklarını öptü ve “-Yâ Rasûlâllah, müsâade et de sana secde edeyim” dedi. Rasûlullah, -sallallahu aleyhi ve sellem-:

“– Bana secde etme! Çünkü secde Allah Teâlâ’ya mahsustur. Eğer Allah’dan başkasına secde etmek caiz olsaydı, ümmetimin kadınlarına, kocalarının onlar üzerindeki haklarının büyüklüğünü bilmeleri için, kocalarına secde etmelerini emrederdim” buyurdu.

Bir hadis-i şerifde de: “Kocasını üzen kadın, onu razı edinceye kadar, Allahü Teâlâ’nın lânetinde olur” buyurdu.

Vâsît tefsirinde, İbni Abbâs radıyallahü an- hümâ rivayeti ile bildirilir:

Bir kadın, Rasûlullah’ın -sallallahu aleyhi ve sellem- huzuruna geldi ve, “– Ya Rasûlâllah, kocaların kadınların üzerindeki haklarının neler olduğunu bana bildir de, yerine getirebileceksem evleneyim, yoksa evlenmeyeyim, dedi.

Rasûlullah buyurdu ki:

Kocanın kadın üzerindeki haklarından biri, nefsini ondan men etmemektir. Biri de, kocasından izinsiz nafile oruç tutmamaktır. İzinsiz nafile oruç tutarsa, açlık ve susuzluk çekmiş olur, orucu kabul edilmez.

Bir hakkı da, kocasından izinsiz evden dışarı çıkmamaktır. Eğer izinsiz evden çıkarsa, gökteki meleklerin, rahmet ve azâb meleklerinin lanetinde olur. Ondan izinsiz evinden dışarı bir şey verrd memektir. Verirse, sevabı başkasına, günâhı kendisine olur.”

Kaynak: Âile Saâdeti, Sâdık Dânâ, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • Çok değerli bir paylaşım Allah razı olsun.

    Dr diye aralara kelime girmiş ne yazacagimi bilemedim çok başarılı değil

    • İlginiz için teşekkür ederiz. Düzenleme yapılmıştır.

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.