İnsanın Örnek Alma İhtiyacı

İnsan fıtrafı gereği hayatının her evresinde kendisine örnek rol modeller almıştır. Kendi ruh dünyasına seslenen ve onun üzerine değer katan, ehlileştiren örnekler her zaman daha sağlıklıdır...

İnsan, hayatının her safhasında kendisine yol gösterecek bir rehbere, model alacağı bir örneğe muhtaçtır. Zira insan, dînini, dilini, şahsiyetini oluşturan davranışlarını, alışkanlıklarını, hep rehber insanlar ve kendisine seçtiği örnekler vâsıtasıyla öğrenir.

Meselâ bir bebek, anne-babası hangi dili konuşuyorsa onu öğrenir. Birçok davranış ve hareketi anne-babasını taklitle hayatına tatbik eder. Daha sonraki yıllarda ise idrak ve kâbiliyetleri kademe kademe yükseldikçe birçok kişiden farklı farklı dersler alır.

Yani insanın eğitim ve öğretimi, fıtratında mevcut olan taklit kâbiliyeti vâsıtasıyla müsbet veya menfî örnekleri taklit etmesinden ibârettir. Bu sebeple kişinin kendisine örnek olarak seçtiği insanların vasıfları çok mühimdir.

İnsanlığın hakîkî rehberleri, peygamberlerdir. Onları en güzel şekilde takip eden peygamber vârisi âlimler, ârifler ve Hak dostları da, peygamberlere ulaşamamış olanlar için nebevî irşad ve davranış mükemmelliğinin zamanlara yayılmış zirveleridir. Onları rehber edinmek, ebedî saâdet ve kurtuluş vesîlesidir.

Bunun aksine, peygamberleri ve Hak dostlarını bırakıp başkalarını rehber edinenler, gaflet, dalâlet ve isyâna sürüklenmekten kurtulamazlar. Zira yanlış yolun yolcularının ve nefsânî arzularına râm olmuş kimselerin ardına düşenlerin hayatı, hazin bir iflasla neticelenir.

Günümüz insanının en büyük problemlerinden biri de zaten bu değil midir? Sefahat içinde yüzen birtakım meşhurları model alarak onlara benzemek için ebedî saâdetini tehlikeye atan gençlerimiz, ne hazin bir hüsran içindedirler!..

Mevlânâ -kuddise sirruh- insanın kendisine yanlış modeller seçmesindeki tuhaflığı şu misalle izah eder:

“Kuzunun kurttan kaçmasına şaşılmaz. Zira kurt, kuzunun düşmanıdır. Asıl hayret edilecek şey; kuzunun kurda gönül kaptırıp onun peşinden gitmesidir.”

İnsan toplumu, âdeta en mûnisinden en vahşîsine kadar her türlü hayvanın barındığı bir ormana benzer. Orada bulunan insanların kimi tilki gibi kurnaz, kimi sırtlan gibi yırtıcı, kimi karınca gibi muhteris bir mal biriktirici, kimi de yılan gibi zehirlidir. Bunların kimi okşayarak ısırır, kimi sülük gibi kan emer, kimi önden güler arkadan kuyu kazar.

Dâimâ ince ruhlu, zarif ve rakik kalpli rehberlere muhtaç olan gençlerin, toplumdaki kurt tabiatlı, yırtıcı ve yok edici kişilerin peşinden gitmesi ne kadar acı bir kayıptır!

İnsanın örnek alma ihtiyacını ve taklit meylini hakkıyla tatmin edebilecek en mükemmel örnek, Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’dir. Peygamber Efendimiz’i örnek almaktaki başarımız ise, hiç şüphesiz, O’nun emsâlsiz örnek şahsiyetine gönülden bağlanarak Oʼnu bütün kalbimizle sevmeye bağlıdır.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Hakk'a Adanmış Gençlik , Erkam Yayınları

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.