İnsanın Oluşumu

İlk insan kimdir, nasıl oluşmuştur? Ayetlerle insanın oluşumu.

Yeryüzünde ilk insan Hz. Âdem ve Hz. Havva’dır. Allah Teâlâ Hz. Âdem’i topraktan yaratmış, yaratılışını tamamladıktan sonra, ona ruhundan üflemiştir. Âdem aleyhisselam canlanınca da, Allah Teâlâ’nın emriyle bütün melekler ona saygı secdesi yapmıştır. Ancak İblis, yaratılış ve yetenek bakımından Âdem’den üstün olduğunu düşünerek gurura kapılmış ve secde etmemiş, bu yüzden de ilâhî rahmetten kovulmuştur.[1]

Allah Teâlâ Âdem’i yarattıktan sonra Hz. Havva’yı da onun eğe veya başka bir görüşe göre kaburga kemiğinden yaratmıştır. Kur’ân-ı Kerim’de; “Sizi bir tek nefisten yaratan ve gönlünün huzura kavuşacağı eşini de ondan vareden Allah’tır” [2] buyurulur. Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur: “Kadınlara iyilikle muamele edin, zira kadın kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Bu kemiğin en eğri kısmı üst tarafıdır. Onu düzeltmeye çalışırsan kırarsın, kendi haline bırakırsan devamlı eğri kalır.” [3]

ŞEYTAN ADEM ALEYHİSSELAM’I NASIL KANDIRDI?

Cennete yerleştirilen bu ilk iki insana yüce yaratıcı bir ağacın meyvesini yemeyi yasakladı. Kıskançlık içinde bulunan şeytan bir yolunu bularak onlara fısıltı ile yaklaştı ve şöyle dedi: “Rabbiniz size bu ağacı, başka bir şey için değil ancak iki melek olacağınız, yahut ölümden kurtulup ebedî olarak kalıcılardan bulunacağınız için yasak etti.” [4] Onlar, şeytanın kendilerine iyilik yapmak istediğini sanarak yasak ağaçtan yediler ve Cenâb-ı Hakk’ın gazabını üzerlerine çektiler. Cenâb-ı Hak onlara dua kelimeleri öğretti. İki insan Yüce Allah’a ilk dualarını şöyle yaptılar:

“Ey Rabbimiz, kendimize yazık ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bizi esirgemezsen herhalde en büyük zarara uğrayanlardan olacağız.” [5]

Hz. Âdem’le Havva’nın duası kabul edildi, fakat cennet hayatı yerine önce dünyada çileli bir imtihan devresi geçirdikten ve ahiret günü sıkı bir hesap denetiminden geçtikten sonra cennete girebilmek üzere dünyaya indirildiler.25[6] Böylece yeryüzünde Âdem ile Havva ve onların doğacak nesilleriyle çoğalan beşer hayatı başlamış oldu. Artık ilk yaratmadaki gibi topraktan varetmek yerine; doğum ile çoğalma devam etti. Diğer canlılarda ve bitkilerde ise doğum yanında bölünme, aşılanma ve tozlaşma gibi yollarla üreme sağlandı.

KURAN’DA İNSANIN OLUŞUMU

Kur’ân-ı Kerim’de, çocuğun anne karnındaki oluşumu şöyle açıklanır: “Yemin olsun ki, Biz insanı, süzülmüş özlü balçıktan yarattık. Sonra onu bir sperm damlası hâlinde sağlam bir yere yerleştirdik. (Sonra kadının yumurta hücresiyle birleşen spermden) bir kan pıhtısı yaptık, kan pıhtısını bir parça et yaptık, o bir parça etten kemikler yarattık; sonra kemiklere et giydirdik. Sonra ondan bambaşka bir varlık meydana getirdik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah’ın şanı ne yücedir!” [7]

Dipnotlar:

[1] bk. Sâd, 38/71-76; A’raf, 7/12; Hıcr, 15/29; es-Secde, 32/8-9

[2] A’raf, 7/189; bk.Nisâ, 4/1

[3] Buhârî, Enbiya, 1

[4] A’raf, 7/20

[5] A’raf, 7/23

[6] bk. Tâhâ, 20/122-123; A’raf, 7/24

[7] Mü’minûn, 23/12-14

Kaynak: Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslam İlmihali, Erkam Yayınları

İNSAN HAYATI KAÇ SAFHADAN OLUŞUR?

İnsan Hayatı Kaç Safhadan Oluşur?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.