İlk Yaratılan Peygamber Kimdir?

İlk yaratılan peygamber kimdir? Abdullah Sert Hocaefendi, Şifa-i Şerif eserinden peygamberlerin ilk yaratılanının kim olduğunu okuyor.

İLK YARATILAN PEYGAMBER

Tâbiîn müfessirlerinden Katâde şöyle dedi: “Peygamber Efendimiz: ‘Ben peygamberlerin ilk yaratılanı ve elçi olarak en son gönderileniyim’ buyurmuştur;[1] işte bu sebeple Allah’ın Resûlü Ahzâb sûresinin (33) 7. âyetinde Nuh ve diğer peygamberlerden önce zikredilmiştir.”

Tefsir âlimi ve Hanefî fakihi Ebü’l-Leys es-Semerkandî (v. 373/973): “Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlerin sonuncusu olduğu hâlde, bu âyette[2] hepsinden önce zikredilmesi, onun diğer peygamberlerden üstün olduğunu gösterir.” demiştir.

Bu âyetin mânası şudur: Allah Teâlâ, ruhlar âleminde (bezm-i elest/elest meclisinde), bütün insanların zürriyetini Hz. Âdem’in belinden zerreler hâlinde çıkarıp onlara “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diye sorduğu, onlardan da “Evet Rabbimizsin!” diye cevap aldığı sırada[3], diğer peygamberlerden de Resûl-i Ekrem’i peygamber olarak kabul edeceklerine dâir söz almıştır.

Dipnotlar:

[1] Taberânî, Müsnedü’ş-Şâmiyyîn (Selefî), IV, 34-35, nr. 2662; Ebû Temmâm er-Râzî, el-Fevâid (Selefî), II, 15, nr. 1003. Zürkãnî, Muhtasaru’l-Makâsıdi’l-hasene (Sabbâğ), s. 176, nr. 774 (Zürkãnî bu hadisin sahîh, eseri neşreden Sabbâğ ise zayıf olduğunu söylemiştir). [2] “Biz vaktiyle peygamberlerden söz almıştık: Senden, Nûh’tan, İbrâhim’den, Mûsâ’dan, Meryem oğlu Îsâ’dan. Onların hepsinden sağlam bir söz aldık” (Ahzâb 33/7) âyetini kastetmektedir. 3] A’râf 7/172.

Kaynak: Kādî İyâz, Şifa-i Şerif.

İslam ve İhsan

HZ. MUHAMMED (S.A.V.) KİMDİR?

Hz. Muhammed (s.a.v.) Kimdir?

PEYGAMBERİMİZİN ÖZELLİKLERİ

Peygamberimizin Özellikleri

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.