İHTİYAÇ DUASI

Peygamber Efendimiz’in öğrettiği, ihtiyaç (hacet) anında okunacak dua...

Bir kimse Osman bin Affân’ın (r.a) yanına bir ihtiyacı için sık sık gidiyor, fakat Hz. Osman (r.a) ona iltifat etmiyor, ihtiyacını görmüyordu. Bu kimse Osman bin Huneyf (r.a) ile karşılaştı ve durumu ona şikâyet etti.

İHTİYAÇ İÇİN OKUNACAK DUA

Osman bin Huneyf (r.a) ona şu tavsiyede bulundu:

“–Su kabını getirip abdest al, sonra da mescide giderek iki rekât namaz kıl! Namazın sonunda:

«Allâh’ım, Rahmet Peygamberi olan Nebiyy-i Ekrem’in Muhammed (s.a.v) hürmetine Sen’den istiyor ve Sana yöneliyorum. Ey Muhammed! Şu ihtiyacımın karşılanması için, Sen’i vesîle edinerek Rabbime yöneliyorum. Allâh’ım, O’nu benim için şefâatçi kıl!» diye duâ et ve peşinden ihtiyacını söyle!”

O zât gitti ve kendisine söylenenleri yaptı. Ardından da Osman bin Affân’ın kapısına vardı. Kapıcı onun elinden tuttu, Hz. Osman’ın (r.a.) yanına götürüp oradaki mindere oturttu. Hz. Osman (r.a):

“–İhtiyacın nedir?” diye sordu. O da söyledi. Hz. Osman (r.a) isteğini derhâl yerine getirdi ve:

“–Şimdiye kadar bir ihtiyacının olabileceği hiç hatırıma gelmemişti. Bundan sonra bir ihtiyacın olursa hemen bize gel!” dedi.

Murâdına nâil olan zât, Halîfe’nin huzûrundan ayrıldıktan sonra doğruca Osman bin Huneyf’e giderek:

“–Allah seni hayırla mükâfatlandırsın, sen benim için Halîfe ile konuşuncaya kadar o benim ihtiyacımı görmüyor ve bana iltifat etmiyordu.” dedi.

Bu söze şaşıran Osman bin Huneyf (r.a) şöyle dedi:

“–Vallâhi ben Halîfe ile konuşmadım. Lâkin şöyle bir hâdiseye şâhit olmuştum:

Bir âmâ, Re­sû­lullah Efendimiz’e ge­le­rek:

«–Yâ Resû­lâllah! Allâh’a yal­var da gö­züm­de­ki has­ta­lı­ğı gi­der­sin! Gö­zü­mün kör ol­ma­sı ba­na çok zor ge­li­yor!» de­di.

HACET (İHTİYAÇ) DUASI

Peygamber Efen­di­miz:

«–Di­ler­sen sab­ret, bu se­nin için da­ha ha­yır­lı­dır.» bu­yur­dular. Âmâ ise:

«–Yâ Resû­lâllah! Be­ni elim­den tu­tup gö­tü­re­cek kim­sem yok. Bu hâl ba­na çok me­şak­kat ve­ri­yor. Lüt­fen göz­le­ri­min açıl­ma­sı için duâ edi­niz!» de­yin­ce Pey­gam­ber Efen­di­miz (s.a.v):

«–Su kabını getir ve ab­dest al! Son­ra iki rekât na­maz kıl! Ar­dın­dan da:

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ. يَا مُحَمَّدُ إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هٰذِهِ لِتُقْضَى لِيَ

اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ

“Allâh’ım! Rah­met pey­gam­be­ri olan Ne­biyy-i Ekrem’in Mu­ham­med (s.a.v) ile (O’nun hür­me­ti­ne) Sen’in zâ­tın­dan di­li­yor ve Sa­na yö­ne­li­yo­rum... Yâ Mu­ham­med! İh­ti­ya­cı­mın karşılanması için Se­n’i vesîle edinerek Rab­bi­me yö­ne­li­yo­rum!.. Allâh’ım! O’nu ba­na, şefâat­çi kıl!..” diye duâ et!» buyurdular.

Vallâhi biz henüz ayrılmamıştık, aramızdaki konuşma uzamıştı. Derken o âmâ zât, Efendimiz’in yanına geldi. Sanki onda daha önce hiçbir rahatsızlık yokmuş gibiydi, tamamen iyileşmişti.”[1]

Biz bu duâyı okuyacağımız zaman, “Yâ Muhammed” hitâbı yerine “Yâ Resûlâllah!” dememiz, Allah Resûlü Efendimiz’e hürmette kusur etmemiş olmak için daha münâsiptir. Efendimiz’in, bu rivâyette ism-i şerîflerini açıkça ifâde etmeleri, o sahâbîye tanıdıkları istisnâî bir cevazdır.[2]

[1] Bkz. Tir­mi­zî, De­avât, 118/3578; İbn-i Mâce, İkāme, 189; Nesâî, Kübrâ, VI, 169; Ahmed, IV, 138; Hâ­kim, I, 707-708; Beyhakî, Delâil, V, 464; Heysemî, II, 279.

[2] Allâme Yûsuf bin İsmâil en-Nebhânî, el-Fedâilü’l-Muhammediyye, Haleb 1414, s. 230.

SIKINTIYA DÜŞÜNCE OKUNACAK DUA

RIZKIN ARTMASI VE BORÇTAN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUÂLAR

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

 • Kardeşlerım sıkıntım çok çok borcumvar bana dua edin

  burada dua isteyen kardeslerime dua edecegim insallah. ama sakin seytanin vesvesesine kapilmayalim.bol euzu.ve yunuz a.s. in duasi yapilip hacet ve istihare namazlari ve dualari...bu kadar basit ve bedava

  Allah herkesin sıkıntısını aydınlıga çıkarsın en hayırlı istek allahdan istenir allah tüm hayırlı isteklerimizi kabul etsin

  Evlenemiyorum. Hepinizden hayırlı bir evlilik yapmak için dua istiyorum. Yalvırırım okuyanlar en azından 'Allah ım sen bunu yazan kuluna hayırlı biriyle tez zamanda evlenmeyi nasip et' diyin.Allah hepimizden razı olsun.

  Ümmedi Muhammed!!Zor durumdayım ve sizlerden dua istiyorum.Borçlarımın bitmesi için duanızı esirgemeyin,Allah razı olsun inşallah.

  • Allah sana borçlarını tez zamanda helal para ile ödemeyi nasp etsin. Allah sana hayır , mutluluk getirecek zenginlik versin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

  Değerli din kardeşlerim borçlarımı ve sıkıntılarımı gidermesi için sizlerden dua istiyorum hepinizden allah razı olsun

  Esselaminaleyküm ve rahmetullahi ve bereketullahü,sayın Admin;yayınlarınızı ilgiyle okuyorum,bilgileniyorum,çok teşekkür ederim,yalnız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 'den bahsederken bazı yazılarda (S.A.V) kullanıyorsunuz! çok iyi biliyorsunuz ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yazmak ve okumak çok sevap ve çok mühim,neden yazmıyorsunuz da (S.A.V.) diye geçiştiriyorsunuz?Lütfen buna özellikle itina gösterin,O'nun ümmeti iseniz ? biz öyle olduğuna hüsnü zan ediyoruz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsederken mutlaka yazmanızı rica ederim.Allah rızası için,Allah zikrinizi,yayınlarınızı kendi yolunda emri maruf ve nehyi anil müker yazılardan eylesin inşaallah,amin,Esselaminaleyküm ve rahmetullahi ve bereketullahü,

  • Hüseyin KARA kardeşimin yorumuna katılyorum. selamlarımla

Yorum Ekle