Hz. Osman (r.a.) Ölümü Kendisi mi Seçti?

Hz. Osman (r.a.) nasıl vefat etti? Hz. Osman’ın (r.a) sır ölümü...

Hz. Osman’ın (r.a.) etrâfını saran muhasaranın şiddetlendiğini haber alan Hz. Ali (r.a), hemen Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin’i gönderip Müslümanların halifesini muhâfaza etmekle vazifelendirdi.[1] Hz. Osman (r.a), Hz. Hasan’a bir şey olmasından korkuyordu. Bu sebeple evine dönmesi için kuvvetli yeminler etti.[2] Ancak onlar vazifelerini yerine getirdiler, Hz. Osman’ın yanından çıkan en son kişi Hz. Hasan (r.a) oldu.[3] Hz. Ali (r.a), Hz. Osman’ın şehit edildiğini haber aldığında, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i azarladı ve bu cinâyete çok üzüldü.

Bu hususta nakledilen diğer bir rivayete göre, Hz. Ali (r.a), Hz. Hasan’ı göndererek, Hz. Osman’a yardım teklifinde bulunmuş, Hz. Osman (r.a) ise ona, Resûlullah Efendimiz’i rüyâsında gördüğünü ve kendisine:

“‒Eğer onlarla savaşırsan muzaffer olursun, yok savaşmazsan yanımızda iftar edersin!” buyurduklarını, kendisinin de Resûlullah Efendimiz’in yanında iftar açmak istediğini bildirmiştir.[4]

İbnü’l-Esîr, verdiği bir bilgide, Hz. Osman’ın defnine katılan az sayıda kişi arasında Hz. Hasan’ın da olduğunu, Bakî Mezarlığı’nın dış tarafına defnedildiğini zikretmektedir.[5]

Dipnotlar:

[1] İbn Sa’d, VI, 376, 377; İbn Kesîr, el-Bidâye, I, 1209; el-İmâmiyye ve’s-Siyâse, thk: Halil el-Mansur, Beyrut, 1997, I, 41; İbn Tiktaka, s. 98.

[2] İbn-i Şebbe, Târîhu’l-Medîne, IV, 1208.

[3] Halife b. Hayyat bin Ebî Hubeyre, Târîhu Halîfe bin Hayyat, thk: Mustafa Necib Fevvâz, Beyrut, 1995, s. 102; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, s. 396, 397.

[4] İbnü’l-İmâd, Ebu’l-Felah Abdülhay el-Hanbelî (v.1086/1678), Şezerâtü’z-Zeheb, Beyrut, thz. I, 40.

[5] İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, s. 398, 399; Varol, Hz. Hasan, s. 86, 87.

Kaynak: Dr. Murat Kaya, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’den 111 Hayat Ölçüsü, Erkam Yayınları

 

İslam ve İhsan

HZ. OSMAN’IN (R.A.) ŞEHADET KANININ DÜŞTÜĞÜ AYET

Hz. Osman’ın (r.a.) Şehadet Kanının Düştüğü Ayet

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.