Hz. Ebubekir’in (r.a.) Fazileti

Kur’an-ı Kerim’de ikinin ikincisi olarak bildirilen Hz. Ebubekir’in (r.a.) fazileti nedir?

“Ey müminler, eğer siz Rasûlullah’a yardım etmezseniz, bundan evvel Allah Teâlâ muhakkak Rasûlü’ne yardım etti. Şu zamanki, o zamanda iki kişinin ikincisi olduğu halde Mekke kâfirleri Rasûlullah’ı Mekke’den çıkardılar ve o zaman (Cebel-i Sevr’de) mağarada idiler. Ve o mağarada bulundukları sırada Rasûlullah kemal-i tevekkül ve metânetle, “Korkma, mahzûn olma; zira Allah’ın inâyeti bizimle beraberdir diyordu.” (Tevbe Sûresi / 40)

HZ. EBUBEKİR’İN (R.A.) FAZİLETİ

Âyet-i celile, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e, Allah’ın yardımının muhakkak olduğunu beyan etmiştir. Zira “Allah Teâlâ bundan evvel Rasûlü’ne nasıl ki yardım etti ise yine yardım edecektir. Allah Teâlâ, Rasûlü’ne yardımı, dinini i’zâzı ve erbâb-ı dine ta’zimi tekeffül etti. Siz ister iseniz muavenet etmeyin, Cenab-ı Hakk kelimesini i’lâ buyuracak ve Rasûlü’ne muâvenet edecek” demektir.

Ebûbekir radıyallahu anh, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri’nin sahibi ve ashâbı cümlesinden olduğuna, âyet-i celile açıktan ve katî surette delâlet ettiğinden bir kimse Ebûbekir radıyallahu anh Hazretleri’nin sahâbeden olduğunu inkâr ederse kâfir olur. Zira nass-ı Kur’an’ı inkârdır.

Ebûbekir Sıddîk radıyallahu anh, sohbet-i celile-i nebeviyeye o kadar mülâzım idi ki, emr-i risâletpenâhî ile hac ve gazâ gibi bazı münferid sefer istisnâ edilirse hazarda huzûr-ı şerif-i risâletpenâhîden ayrılmadığı gibi bütün gazevât ve ictimalarda Fahr-i Kâinat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hazretlerine gölge gibi ittisalini kaybetmemiştir. En tehlikeli yerlerde beraberdi. Her nerede olsa onun yardımcısı olurdu. Gâr’da refik-ı cân-fedâsı o idi.

Uhud’da, Huneyn’de herkesin başı sıkılıp dağıldığı dakikalarda karîn-i cansiperi olmuş, peder-i mihribânı ile evlâd iyâl ve mal menâlini hep onun yoluna fedâ etmişti. O derecede ki Habib-i Huda aleyhi efdalü’t-tehâyâ Efendimiz hazretleri Ebûbekir’in malından kendi gibi tasarruf buyurdu.

Ebûbekir radıyallahu anh’ın iman ettiği gün kırk bin dirhem veya dinar malı vardı. Hicret ettiği gün yalnız beş bin dirhem veya dinarı kalmıştı. Ki üst tarafını yani elinde kalan meblağı da hep rıza-i ilâhî ve Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem uğrunda bezletmişti. Ve ezcümle mü’min olduklarından dolayı müşriklerin zulüm ve işkencelerine düçâr olan birçok zuafây-ı müslimîni küffârın kayd-ı esâret ve işkencelerinden kurtarmıştı.

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’ın rivâyet ettiği İmam Ahmet bin Hanbel’in “Müsned” indeki hadîs-i şerîfte:

“Ebûbekir’in malından fâidemend olduğum kadar hiçbir maldan fâidemend olmuş değilim.” buyrulmuştur.

Tirmîzî’deki hadîs-i şerîfte: “Hiç bir kimsenin bizde mükâfatını vermediğimiz bir iyiliği kalmamıştır. Yalnız Ebûbekir müstesna… Onun bize öyle iyilikleri vardır ki onların mükâfatını kıyamet gününde Allah Teâlâ hazretleri verecektir.” buyurmuştur. Ve diğer ehâdîs-i nebeviye Ebûbekir radıyallahu anh’ın sehây-ı pesendîdesine şâhittir. “Velleyl sûresi”nin nısf-ı âhiri de o sehânın Arş-ı Rahmândan nüzûl eden bürhan-ı tasdîkıdır.

Kaynak: Mahmud Sâmî Ramazanoğlu, Hazret-i Ebûbekir, s.44- Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

HZ. EBUBEKİR (R.A.) KİMDİR?

Hz. Ebubekir (r.a.) Kimdir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.