Her Geceyi Kadir Bilmek

Kadir gecesinin önemini anlayabiliyor muyuz? Kadir gecesi ile ilgili peygamberimiz ne buyurmuştur? Kadir gecesini konu alan ayetler hangileridir? Dr. Murat Kaya anlatıyor...

Ebû Hüreyre (r.a)’den rivâyet edildiğine göre o şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurdular:

“Kim, îmânından dolayı ve (yalnız Allah’tan ecrini umarak) ihlâsla Kadir Gecesi’ni ibâdet ve tâatle geçirirse geçmiş günahları mağfiret edilir.” (Buhârî, Îmân, 25)

BU HADİSTEN NE ANLAMALIYIZ?

İmâm Buhârî (r.a), arada îmânla alâkalı başka mevzulardan bahsettikten sonra bu bölümde tekrar îmânın şûbelerine dönüyor.

Kadir Gecesi’nde melekler karşılaştıkları bütün mü’minlere selâm verir, her tarafı selâmla doldururlar. Bu sebeple Kadir Gecesi ayakta olup meleklerin selâmına muhatap olmak lâzımdır.

Bir gün Allah Rasûlü (s.a.v) ashâbına, İsrâiloğulları’ndan bir kişiyi anlatmıştı. (Şem’ûn-i Gâzî isimli) bu zât, bin ay Allah yolunda silâh kuşanarak cihâd etmiş, gecelerini de ibadetle geçirmişti. Müslümanlar hayretler içinde kalarak ona gıpta ettiler.

Bunun üzerine Allah Teâlâ, ümmet-i Muhammed’e olan lûtuf ve merhametini beyan etmek üzere Kadir Sûresi’ni indirdi:

KADİR GECESİYLE İLGİLİ AYETLER

“Biz o (Kur’ân’ı) Kadir Gecesi indirdik. Kadir Gecesi nedir, bilir misin sen? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Rûh o gece Rab’lerinin izniyle her iş için iner de iner. O gece, tâ fecrin doğuşuna kadar tam bir esenlik ve selâmettir.” (el-Kadîr, 1-5) (Bkz. Vâhidî, Esbâbu’n-nüzûl, s. 486)

Bir gece, bin ay’dan, yani 83 yıl 4 ay gibi uzun bir ömürden daha hayırlıdır.

Kadir Gecesi’ni 12 defa yakalayıp ihyâ edebilen bir mü’min, 1000 sene ibadet etmiş gibi sevap kazanır.

Hz. Ali (r.a) bir gün şöyle buyurdu:

“‒Vallahi Hz. Ömer’i Ramazan ayında Teravih namazını cemaatle kılmaya ben teşvik ettim!”

Yanındakiler:

“‒Bu nasıl oldu ey Mü’minlerin Emîri?” dediler. Şöyle devam etti:

“‒Ona yedinci kat semâda bir hazîre olduğunu ve ona Hazîretü’l-Kuds dendiğini haber verdim. Orada, kendilerine Rûh -bir rivayette Rûhâniyyûn- denilen melekler vardır. Kadir Gecesi geldiğinde Rabbimizden dünyaya inmek için izin isterler. Cenâb-ı Hak da onlara izin verir. Uğradıkları ve içinde namaz kılınan her mescide ve yolda rastladıkları herkese dua ederler. Bu insanlar da meleklerden gelen berekete nâil olurlar. Ben bunları anlatınca Hz. Ömer:

«‒Ey Ebü’l-Hasan! O hâlde insanları namaza teşvik edelim de berekete nâil olsunlar!» dedi ve Terâvih’in cemaatle kılınmasını emretti.” (Beyhakî, Şuab, V, 278-279)

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz Kadir Gecesi’ni idrâk edebilmek için Ramazan’ın son on gününde îtikâfa girerlerdi.

Burada affedileceği vaad edilen geçmiş günahlar, küçük günahlardır. Büyük günahların, ancak tevbe veya had cezâsı ile düşeceği ifade edilmiştir. Bazı âlimler, “Büyük günahların bir kısmının hafifletilmesi de umulur” demişlerdir.

KADİR GECESİ YAPILACAK DUA VE İBADETLER NELERDİR?

KADİR GECESİ

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle