Hem Kendimizin Hem De İnsanlığın Ebedî Kurtuluş Reçetesi

Hem kendimizin hem de insanlığın ebedî kurtuluşu için uymamız gerekenler nelerdir? Beş madde kurtuluş reçetesi...

Hüdâyî Hazretleri buyurur:

Hak Kelâmıʼn gûş edip,
Deryâ gibi cûş edip,
Câm-ı aşkı nûş edip,
Yutalım şimden gerü…

“Kurʼân-ı Kerîmʼin mesajlarını can kulağıyla dinleyip, deryâlar gibi coşalım. O Hakkʼın kelâmından ilâhî aşk iksirini içelim artık…”

Hem kendimizin hem de insanlığın ebedî kurtuluşu için;

  • ‒Kurʼânʼa aşk ile sarılmalı,
  • ‒Onun yolunda sadâkatle yürümeli,
  • ‒Hikmetlerine muhabbetle râm olmalı,
  • ‒Emirlerine cân u gönülden itaat etmeli,
  • ‒Kur’ân’ı hayatımızda dâimâ birinci plânda tutmalıyız.

Bilhassa evlâtlarımıza bırakacağımız en kıymetli mîrasın, onları derin bir Kurʼân kültürüyle yetiştirmek olduğunu unutmamalıyız. Evlâtlarımıza, Kurʼân-ı Kerîmʼin sadece kıraatini değil, mânâ ve hikmetlerini, ahlâk ve ahkâmını, hayata nasıl tatbik edileceğini de öğretecek, şümullü bir tahsil imkânı hazırlamaya gayret etmeliyiz.

Maalesef günümüzde evlâtların sırf dünyevî istikbâlini düşünerek onları ciddî bir Kurʼân tahsilinden mahrum yetiştirme gafleti, kendini dindar gören âilelere bile sirâyet etmiş durumdadır. Hâlbuki Kurʼân tahsilini ikinci plânda görmek, dünya ve âhiret saâdetini tehlikeye atan, hazin bir aldanıştır.

Bunun için, çocuklarımızı sadece yaz aylarında üç-beş haf­ta camiye veya kursa göndermeyi yeterli göremeyiz. Bu, Kurʼân kültürünü hafife almaktır. Unutmayalım ki Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, ashâbına Kurʼân-ı Kerîmʼi 23 senede bizzat yaşayıp yaşatarak tahsil ettirdi.

Kur’ân istikâmetinde bir hayat yaşamak, her mü’minin vazifesidir. Aksi hâlde âhirette Kurʼânʼın şefâatini umarken onun bizden şikâyetçi olması da muhtemeldir. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’in hilâfına bir hayat yaşayanlar hakkında âhirette Peygamber Efendimiz’in Rabbine şikâyette bulunacağı, âyet-i kerîmede şöyle bildirilmektedir:

“Peygamber der ki: «Ey Rabbim! Kavmim bu Kur’ân’ı büsbütün terk etti.»” (el-Furkân, 30)

İşte âhirette bu nebevî itâba dûçâr olmamak için, Kur’ân-ı Kerîm’i bol bol tilâvet etmeli, derûnundaki mânâlara âşinâ olmalı ve duygu derinliği içinde hayatımıza tatbik etmeye gayret göstermeliyiz.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Altınoluk Dergisi, 2023 – Ağustos, Sayı: 450

İslam ve İhsan

HÂLİS BİR KULLUĞUN ÖZÜ

Hâlis Bir Kulluğun Özü

NECVA HADİSİ (KULUMUN GÜNAHLARINI DÜNYADA ÖRTMÜŞ GİZLEMİŞTİM, BUGÜN DE BAĞIŞLIYORUM)

Necva Hadisi (Kulumun Günahlarını Dünyada Örtmüş Gizlemiştim, Bugün De Bağışlıyorum)

KULLARI İÇİNDEN ANCAK ÂLİMLER, ALLAH'TAN KORKAR

Kulları İçinden Ancak Âlimler, Allah'tan Korkar

“ALLAHIM, GÜNÂHIMI BAĞIŞLA” DİYEN GÜNAHKAR KUL İLE İLGİLİ KUTSİ HADİS

“Allahım, Günâhımı Bağışla” Diyen Günahkar Kul İle İlgili Kutsi Hadis

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.