Hacda Kesilen Kurban Etleri Ne Yapılır?

Hacda kesilen kurbanların etleri ne oluyor? Hacda kesilen kurbanların etleri ile ilgili hüküm.

İster vâcip, ister nâfile olsun, temettu’ ve kıran haccı hedyleri dışındaki hedy kurbanlarının kesilmesi için belirli bir zaman yoktur. Ancak bunlardan nâfile olanların bayram günlerinde, ceza kurbanlarının ise cinayetin arakasından geciktirilmeden kesilmesi daha faziletlidir.

Nâfile olarak kesilen hedy kurbanları ile, temettu’ veya kıran haccından dolayı kesilen şükür kurbanlarının etlerini zengin- yoksul herkes yiyebilir. Bunların etlerinden sahiplerinin yemeleri müstehap sayılmıştır. Delil aşağıdaki âyetlerdir:

Kur’an’da, Hz. İbrahim’in ilk hac uygulaması sırasında keseceği kurbanların etleriyle ilgili olarak şöyle buyurulur: “..Artık bu kurbanların etlerinden hem kendiniz yeyin, hem de yoksula, fakire yedirin.” [1] İslâmî hac döneminde, büyük baş hayvanların kurban olarak kesilmesinden söz eden âyette de benzer hüküm yer alır: “..Kesilip yan üstü yere düştüklerinde, artık onlardan hem kendiniz yeyin, hem de ihtiyacını gizleyen gizlemeyen yoksullara yedirin.” [2]

Ancak ceza kurbanları adak kurbanı gibi, diğer kurbanlardan farklıdır. Ceza kurbanları ile hacdan engellenen kişinin ihramdan çıkmak için keseceği hedy kurbanının etlerinden bunların sahipleri, bakmakla yükümlü oldukları kimseler ve zenginler yiyemezler. Bunlardan yalnız hicaz bölgesi veya başka beldelerin yoksulları yararlanır.

Buna göre hac mevsiminde çok sayıda kurbanın kesilmesi ve hicaz yöresinin et ihtiyacının sınırlı olması yüzünden, kurban etlerinin ihtiyacı olan yoksul İslâm ülkelerine gönderilmesi mümkün ve caizdir. Son yıllarda kurulan büyük soğutma tesisleri ve soğutmalı nakil araçları yardımıyla bunlar yoksulluğun yaygın olduğu ülkelere sevk edilmektedir.

Dipnotlar:

[1] Hac, 22/28. [2] Hac, 22/36.

Kaynak: Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslam İlmihali, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

HEDY KURBANI NEDİR?

Hedy Kurbanı Nedir?

HACDA KURBAN KESMEDEN ÖNCE TIRAŞ OLANA CEZA GEREKİR Mİ?

Hacda Kurban Kesmeden Önce Tıraş Olana Ceza Gerekir mi?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.