Ezan Arapçası ve Meali

Ezan nasıl okunur? Ezanın Arapça ve Türkçe yazılışı. Ezanın Arapçası ve meali.

Ezanın bilinen sözleri üzerinde görüş birliği vardır. Bu sözler ikişer kere tekrarlanır. Sabah namazında “hayye ale’l-felâh” dan sonra “es-salâtü hayrun minennevm (namaz uykudan daha hayırlıdır)” cümlesi ilâve edilir. Bu cümle de iki kere tekrarlanır. Bunun dayandığı delil Bilâl (r.a)’den nakledilen rivâyettir. Diğer yandan Nebi (s.a.s), Ebû Mahzûre’ye; “Sabah ezanı olduğu zaman iki kere, “es-salâtü hayrun minennevm” demesini bildirmiştir. [1]

Hanefî ve Hanbelîlere göre ezan on beş kelimeden ibarettir.[2] Abdullah İbn Zeyd (r.a)’in naklettiği hadiste zikredilen ezan sözleri şunlardır:[3]                                                        

EZANIN ARAPÇASI VE TÜRKÇESİ

Allâhü ekber اَللّٰهُ اَكْبَرْ

Allâhü ekber اَللّٰهُ اَكْبَرْ

Allâhü ekber اَللّٰهُ اَكْبَرْ

Allâhü ekber اَللّٰهُ اَكْبَرْ

Eşhedü en lâ ilâhe illallah (أشْهَدُ (أنْ لاَ إِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهْ

Eşhedü en lâ ilâhe illallah (أشْهَدُ (أنْ لاَ إِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهْ

Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah (أشْهَدُ (أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّٰهْ

Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah (أشْهَدُ (أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّٰهْ

Hayye ale’s-salâh حَىَّ عَلَى الصَّلاَةْ

Hayye ale’s-salâh  حَىَّ عَلَى الصَّلاَةْ

Hayye ale’l-felâh حَىَّ عَلَى الْفَلاَحْ

Hayye ale’l-felâh حَىَّ عَلَى الْفَلاَحْ

Allâhü ekber اَللّٰهُ اَكْبَرْ

Allâhü ekber  اَللّٰهُ اَكْبَرْ

Lâ ilâhe illallah  لاَ إِلٰهَ اِلاَّ اللهْ

EZANIN MEALİ

Ezanın sözleri ülkemizde aşağıdaki şekilde tercüme edilerek bir süre okunmuş, daha sonra bu uygulamadan vazgeçilmiştir.

Allah en büyüktür.

Allah en büyüktür.

Allah en büyüktür.

Allah en büyüktür.

Allah’tan başka ilah olmadığına şehâdet ederim.

Allah’tan başka ilah olmadığına şehâdet ederim.

Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna şehâdet ederim.

Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna şehâdet ederim.

Haydin namaza.

Haydin namaza.

Haydin kurtuluşa.

Haydin kurtuluşa.

Allah en büyüktür.

Allah en büyüktür.

Allah’tan başka ilah yoktur.

EZAN VE KAMET ARASINDAKİ FARK

Kâmet ezanın benzeridir, ancak “hayye ale’l-felâh” tan sonra iki kez “kad kâmeti’s-salâh (namaz başladı)” denir. Ayrıca ezanda her cümlenin arasında sekte yapılır ve ikinci cümlede ses biraz yükseltilir, buna “irtisal ve teressül” denir. Kâmette ise sekte yapılmaz, hızlıca okunur ki, buna “hadr” denir.

Dipnotlar:

[1] Zeylâî, Nasbu’r-Raye, I, 264 [2] Kâsâni, Bedâyi’, I, 147; İbnü’l-Hümâm, Fethu’l-Kadîr, I, 167; İbn Âbidîn, Reddü’l-Muhtar, I, 35 vd; İbn Kudâme, Muğnî, I, 404 [3] Zeylâî, age, I, 259

Kaynak: Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslam İlmihali, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

EZANIN ANLAMI, DELİLLERİ VE FAZİLETİ

Ezanın Anlamı, Delilleri ve Fazileti

EZAN SÖZLERİ VE ANLAMI

Ezan Sözleri ve Anlamı

EZAN DUASI ARAPÇA TÜRKÇE OKUNUŞU VE ANLAMI - EZAN BİTTİKTEN SONRA OKUNACAK DUA

Ezan Duası Arapça Türkçe Okunuşu ve Anlamı - Ezan Bittikten Sonra Okunacak Dua

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.