Euzu Billahi Mineşşeytanirracim Ne Demek?

Besmele nedir? Euzu besmele neden çekilir? Euzu billahi mineşşeytanirracim sözünün Arapça yazılışı, anlamı ve fazileti...

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hem namazda hem de namaz dışında “Eûzu besmele” okumuştur.

İbn-i Munzir şöyle demiştir:

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda kıraatten önce “Eûzu billahi mine’ş-şeytani’r-racim” demiştir. (Şevkânî, Neylül Evtar, II, 196)

İSTİAZE NEDİR? | İstiaze Duası

İstiaze, sözlükte “sığınmak, korunmak” anlamındaki avz (ıyâz, meâz) ile bu kökten türeyen istiâze aynı mânaya gelir. Terim olarak her türlü kötülükten korunabilmek için sözle Allah’ın yardım ve himayesini istemeyi ifade eder.

Euzu billahi mineşşeytanirracim Arapçası:

Euzu billahi mineşşeytanirracim Okunuşu: “Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm.”

Euzu billahi mineşşeytanirracim Anlamı: “Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım.”

Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur:

“Eğer şeytandan gelen bir vesvese seni kötülüğe kışkırtacak olursa hemen Allah’a sığın!” (Fussilet Suresi, 36) Yani “Eûzu billahi mine’ş-şeytani’r-racim” de . Bunun yanında şu ayetlerle de Allah’a sığınmak gerekir:

“Vekul rabbi e’ûżu bike min hemezâti-şşeyâtîn. Ve e’ûżu bike rabbi en yahdurûn.”

De ki: “Rabbim! Şeytanların vesvese ve tahriklerinden sana sığınırım. Onların yanımda bulunup beni tesir altına almalarından da sana sığınırım!” (Müminun Suresi, 97-98)

BESMELE NEDİR? | Besmele Duası

Besmele, “Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla” anlamına gelir. Besmele, Allah’ı anmaktır. O’nun ismi ile başlamaktır.

Besmele Arapça Yazılışı:

Besmele Okunuşu: “Bismillahirrahmanirrahîm.”

Besmele Anlamı: “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile..”

Her işe eûzu besmele ile başlanmalıdır. İstiâze Allah’a sığınmak, besmele ise Allah’ın adı ile başlamaktır.

EUZU BESMELE NEDİR? | Euzu Besmele Duası

Eûzu besmele şeytanın vesvese ve şerrinden Rahman ve Rahim olan Allah’a sığınmak için okunur.

Euzu Besmele Arapça Yazılışı:

Euzu Besmele Okunuşu: “Euzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim.”

Euzu Besmele Anlamı: “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım. ”

İslam ve İhsan

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM ANLAMI

Bismillahirrahmanirrahim Anlamı

BESMELE NEDİR? BESMELENİN ANLAMI VE FAZİLETİ

Besmele Nedir? Besmelenin Anlamı ve Fazileti

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • Aydinlatdiniz tesekkur ederim

    Rabbim herşeyin hayırlısını verir inşallah..

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.