En Faziletli Cihat

En faziletli cihat hangisidir? Cihâdın en fazîletlisi nasıl yapılır?

Hak ve hakîkati müdâfaa etmek için medenî cesaret göstermek de İslâm nazarında en fazîletli bir cihattır.

EN FAZİLETLİ CİHAT

Peygamber sallâllâhu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurur:

“Cihâdın en fazîletlisi, zâlim sultânın karşısında hakkı ve adâleti söylemektir.” (Ebû Dâvûd, Melâhim, 17)

Osmanlı sultanları ise her dâim hak ve adâlet üzere kalabilmek için, zaman zaman îkaz edilmelerini, kendi rızâları ile bizzat arzu etmişlerdir. Bunun için devletin kuruluşundan yıkılışına kadar maaşlı askerlerine her cuma selâmlığına gidip gelirken:

“Mağrur olma pâdişâhım, senden büyük Allah var!..” diye bağırtarak, kendilerine yapılan îkazların bu şeklini resmîleştirme yoluna gitmişlerdir.

Diğer taraftan lisan ile cihât, İslâm düşmanlarıyla mücâdelenin en mühim yollarından biridir. Nitekim bir hadîs-i şerîfte:

“Kâfirlerle, elleriniz ve dillerinizle cihât edin.”[1] buyrularak, onlara karşı yerine göre fikirle, yerine göre de hicivle karşılık vermek gerektiği bildirilmektedir.

Yahudî şair Ka‘b bin Eşref, Peygamber Efendimiz’i hicveder ve Kureyş müşriklerini O’nun aleyhine tahrik ederdi. Kureyş’in müşrik şairleri de Rasûlullah sallâllâhu aleyhi ve sellem aleyhine şiirler söylerlerdi. Ensâr’ın en güçlü şairi Hassân bin Sâbit radıyallâhu anh, Mekkeli müşrikleri hicvetmek için Peygamber Efendimiz’den izin istedi. O da izin verdi.[2]

O devirde şiir, günümüzdeki medya gibi güçlü bir tesire sahipti. Allah Rasûlü sallâllâhu aleyhi ve sellem, şair Hassân bin Sâbit için mescide husûsî bir minber koymuştu. Hassân radıyallâhu anh, orada Rasûlullâh’ı sözleriyle inciten kimseleri hicvederdi. Efendimiz sallâllâhu aleyhi ve sellem de:

“Allâh’ın Rasûlü’nü müdâfaa ettiği müddetçe Rûhu’l-Kudüs (Cebrâil) Hassân ile birliktedir.” buyururdu. (Ebû Dâvûd, Edeb, 87/5015)

Yine emr-i bi’l-mârûf ve nehy-i ani’l-münker faaliyetlerinin cihat cümlesinden olduğunu, şu hadîs-i şerîften de anlamaktayız:

“Allah Teâlâ’nın benden önceki her bir ümmete gönderdiği peygamberin, kendi ümmeti içinde, sünnetine sarılan ve emrine uyan ihlâslı ve seçkin, yakın çevresi ve ashâbı vardı.

Bu samimî çevre ve ashâbından sonra, yapmadıklarını söyleyen ve emrolunmadıklarını yapan kimseler onların yerini aldı.

Böyle kimselere karşı, eliyle cihâd eden mü’mindir, diliyle cihâd eden mü’mindir, kalbiyle cihât eden de mü’mindir. Bu kadarcığı da bulunmayanda, hardal tanesi ağırlığında bile îman yoktur!” (Müslim, Îmân, 80)

Dipnotlar:

[1] Ebû Dâvûd, Cihâd, 18; Nesâî, Cihâd, 1; Müsned, III, 124. [2] Buhârî, Menâkıb, 16; Müslim, Fedâilu’s-Sahâbe, 156-157.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, İslam Tefekkür Ufku, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

CİHAT NEDİR, NASIL YAPILIR?

Cihat Nedir, Nasıl Yapılır?

CİHAT İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

Cihat İle İlgili Ayet ve Hadisler

CİHADIN ANLAMI VE ÇEŞİTLERİ

Cihadın Anlamı ve Çeşitleri

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.