Ehl-i Kitap Kimlerdir? Ehli Kitap Ne Demek? Kısaca Anlamı

Ehli kitap kimlere denir? Ehli kitap ne demektir? Ehli kitap ifadesi Kuran'da geçiyor mu? Kısaca ehli kitabın anlamı...

Kitap ehli / kitaplılar anlamına gelen "Ehl-i Kitap"; Allah'ın peygamberlerine indirdiği kitaplara iman edenlere verilen bir isimdir. Kitap Ehli, Kur'ân'da;"kendilerine kitap verilenler" (Müddessir, 74/31), "kendilerine kitap verdiklerimiz" (Bakara, 2/121) ve "kendilerine kitaptan bir pay verilenler" (Nisa, 4/44) şeklinde de ifade edilmiştir.

Kuran'da Kimlere Ehli Kitap Denmiştir?

Kur'ân'da Yahudi ve Hristiyanlara "Ehl-i Kitap" denildiği gibi (Nisâ, 4/153; Mâide, 5/15,19) diğer peygamberlere indirilen kitaplara iman edenlere de "Ehl-i Kitap" denilmiştir (En'âm, 6/84-90).

Allah'ı; melekleri, kitapları, peygamberleri ve âhiret gününü inkâr edenlerin derin bir sapıklık içinde olduklarının bildirilmesine rağmen (Nisâ, 4/136) "Ehl-i Kitab'ı" müşrik, münafık ve ateist ve benzeri nitelikteki diğer kâfirlerden ayrılmış ve onların iffetli kadınları ile evlenilebileceğini (Mâide, 5/5) bildirilmiştir.

Kadir Olan Ehli Kitap Nasıl Bildiriliyor?

Ehl-i Kitabın kâfir olanlarının; hakkı batıla karıştırdıkları (Âl-i İmrân, 3/71), bile bile Allah'a karşı yalan söyledikleri (Âl-i İmrân, 3/75), emanete riayet etmedikleri (Âl-i İmrân, 3/75), kendilerine verilen kutsal kitapları tahrif ettikleri (Âl-i İmrân, 3/78), peygamberleri öldürdükleri (Âl-i İmrân, 3/112), müslümanları sapıtmak (Âl-i İmrân, 3/69) ve küfre düşürmek istedikleri (Bakara, 2/109), Tevrat ve İncil'in hükümlerini hakkıyla uygulamadıkları (Mâide, 5/68) bildirilmiştir.

Yüce Allah;

"Ey Kitap Ehli! (Gerçeğe) şahit olduğunuz halde niçin Allah'ın âyetlerini inkâr ediyorsunuz?" (Âl-i İmrân, 3/70),

"Ey Kitap Ehli! Niçin hakkı batılla karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz?" (Âl-i İmrân, 3/71),

"De ki: Ey Kitap Ehli! (Gerçeği) görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın yolunu eğri ve çelişkili göstermeye yeltenerek insanları Allah'ın yolundan çevirmeye kalkışıyorsunuz?" (Âl-i İmrân, 3/99),

"Ey Kitap Ehli! Dininizde sınırları aşmayın ve Allah hakkında ancak hakkı söyleyin?" (Nisâ, 4/171),

"De ki: Ey Kitap Ehli! Hakkın dışına çıkarak dininizde aşırı gitmeyin?." (Mâide, 5/77),

Anlamındaki âyetlerle Kitap Ehlini uyarmakta ve onlara;

"De ki: Ey Kitap Ehli! Bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin: Yalnız Allah'a ibadet edelim. O'na hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilah edinmesin?" (Âl-i İmrân, 3/63),

"İçlerinden zulmedenleri hariç Kitap Ehli ile en güzel bir yolla mücadele edin ve (onlara): Biz, bize indirilene de, size indirilene de iman ettik. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir /aynı ilahtır. Biz sadece O'na teslim olmuş kimseleriz" (Ankebût, 29/46) denilmesini emretmektedir.

İslam ve İhsan

BUGÜNKÜ HRİSTİYANLAR EHLİ KİTAP MIDIR?

Bugünkü Hristiyanlar Ehli Kitap mıdır?

YAHUDİ VE HRİSTİYANLARIN (EHLİ KİTABIN) KESTİĞİ HAYVANLARIN ETİNİ YEMEK CAİZ MİDİR?

Yahudi ve Hristiyanların (Ehli Kitabın) Kestiği Hayvanların Etini Yemek Caiz midir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.