Efendimiz Yolculuğa Çıkacak Sahabiye Nasıl Dua Etti?

Yolculuğa çıkacak sahabi Efendimiz'den (s.a.v) dua istiyor ve Peygamberimiz (s.a.v) dua ediyor. İşte Enes -radıyallâhu anh-’tan nakille Peygamberimiz'in (s.a.v) duası...

Enes -radıyallâhu anh-’ın naklettiğine göre bir adam Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e gelerek:

“–Yâ Rasûlâllah! Yolculuğa çıkıyorum; bana duâ ediniz.” demişti. Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- de ona hitâben şöyle buyurdu:

“–Allah sana takvâ nasîb etsin.”

Adam, (Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in duâsına daha fazla nâil olabilmek iştiyâkıyla) tekrar:

“–Bana duâ ediniz.” deyince, bu defa Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz:

“–Allah günahını bağışlasın.” buyurdu. O kimse bir defa daha yine (cân u gönülden):

“–Bana duâ ediniz.” deyince, Rahmet Peygamberi bu sefer:

“–(Allah Teâlâ,) bulunduğun her yerde, kolayca hayır yapmanı sağlasın.” mukâbelesinde bulundu. (Tirmizî, Daavât, 45)

Esâsen bu hadîs-i şerîf, şu fânî dünya hayatında nefes nefes tükenen ömrüyle bir ebediyet yolcusu olan bizlere, ne büyük bir irşaddır. Zira duâ talebinde bulunan bu şahsa Rasûlullah Efendimiz’in evvelâ; “Allah sana takvâ nasîb etsin.” buyurması, âhiret yolcusu olan bizlerin de bu sefer esnâsında en fazla takvâya ihtiyacımız olduğunun bir işaretidir. Nitekim Rabbimiz, bu gel-geç dünyada bizlere lazım olan en büyük sermâye ve en mühim azığın takvâ olduğu hakîkatini, âyet-i kerîmede şöyle bildirmektedir:

“…(Ey mü’minler! Âhiret için) azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvâdır…” (el-Bakara, 197)

İslam ve İhsan

YOLCULUĞA NE ZAMAN ÇIKILIR?

Yolculuğa Ne Zaman Çıkılır?

HADİSLERDE GEÇEN DUALAR

Hadislerde Geçen Dualar

KUR’AN’DA GEÇEN DUALAR

Kur’an’da Geçen Dualar

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.