Dünyadayken Peygamberlerin ve Evliyâların Şefaati İstenir mi?

Kur’an, Peygamberlerin ve evliyânın şefâatları haktır. Ancak bunlardan dünyâda iken şefâat istenilebileceğine dâir bir nass var mıdır? Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz cevaplıyor...

Hadîslerde nebî, âlim, şehîd ve sıddîkler ile oruç ve Kur’an’ın[1] kıyâmette şefâat edeceklerine ilişkin pek çok rivâyet vardır. Yukarıda vesîle konusunda zikrettiğimiz hadîs, dünyâda da Allah Rasûlü (s.a.)’nden şefâat ve şifâ talebinin cevâzını göstermektedir.[2]

Allah Rasûlü Rabb’ından dilekte bulunarak ümmeti için şefâat niyâz etmiş; Allah Teâlâ da ilkinde üçte birini, ikincisinde diğer üçte birini, üçüncüsünde ise kalan üçte birini bağışlamıştı.[3] Allah Rasûlü’nden gelen bu rivâyet onun şefâatinin hak olduğunun delîllerindendir. Ayrıca ezânla ilgili rivâyetlerdeki: “Kim benim için vesîle dilerse, ona şefâatim helâl olur[4] ifâdesi şefâat-i nebînin hak ve gerçek olduğunu göstermektedir.

Her nebîye verilmiş makbûl bir duâ vardır. Peygamber Efendimiz onu kıyâmet gününe bırakmış, ki o sâyede şefâat-i uzmâ gerçekleşecektir.[5]

Sûfîler, şefâat olayını genellikle bu dünyâdan başlayarak devam eden bir iltifât-ı Nebî olarak görür ve: “Şefâat yâ Rasûlallah!” derken bu heyecânı duyarlar. Allah Rasûlü (s.a.)’ne salât ü selâm getirirken âdetâ onunla yüz yüze, göz göze olduklarını düşünürler. Çünkü Allah Rasûlü (s.a.): “Bir kimse bana selâm verince Allah rûhumu bana iâde eder. Ben de onun selâmına mukâbele ederim[6] buyurmaktadır. Namazda tahiyyatta hem Allah ile, hem de Rasûlü ile selâmlaşma söz konusudur.

Dipnotlar:

[1]. Müsned, II, 174.

[2]. Bkz. Tirmizî, Deavât, 49; İbn Mâce, İkâme, 5; İbn Hanbel, IV, 138.

[3]. Bkz. Ebû Dâvûd, Cihâd, 162/2775.

[4]. Müslim, Salât, 11.

[5]. Bkz. Buhârî, Deavât, 1.

[6]. Ebû Dâvud, Cenâiz, 94.

Kaynak: Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, 300 Soruda Tasavvufi Hayat, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

MÜRŞİD-İ KÂMİLİ VESÎLE EDİNMEK CÂİZ MİDİR?

Mürşid-İ Kâmili Vesîle Edinmek Câiz midir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • Allah sizden razı olsun. Bizlere de dua edin Allah rızası için. Teşekkür ederim

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.