Bütün Değerleriyle Aileyi Korumak ve Geleceğe Taşımakla Yükümlüyüz

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen "Aile ile İlgili Güncel Meseleler Çalıştayı"nda konuşan Diyanet İşleri Başkan Prof. Dr. Ali Erbaş, “Bizler, bütün değerleriyle aileyi korumak ve geleceğe taşımakla yükümlüyüz." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Aile İle İlgili Güncel Meseleler Çalıştayı"na katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığında gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmasını yapan Başkan Erbaş, İslam’ın temel hedefinin insanların can, akıl, mal, nesil ve din emniyetini güvence altına alan bir hayat nizamını tesis etmek olduğunu belirterek, söz konusu beş temel gayenin gerçekleşmesi hususunda etken olan önemli yapılardan birisinin de aile kurumu olduğunu söyledi.

"Aile nesli devam ettirmenin en sağlam zeminidir"

Başkan Erbaş, insanların yeryüzü serüveninin aile ile başladığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu durum, aile kurumunun insan için fıtri bir zorunluluk olduğuna işaret etmektedir. Nebevi sünnet olarak mukaddes bir akitle tesis edilen aile kurumu, psikolojik ve biyolojik gereksinimleri temin etmenin yanı sıra sağlıklı sosyalleşmenin ve nesli devam ettirmenin de en sağlam zeminidir. Aile, insanın fıtratının, onurunun ve neslinin korunması noktasında vazgeçilmez bir kurumdur. Bireysel ve toplumsal huzurun gerçekleşmesi, ancak sağlam temellere dayanan, sağlıklı bir şekilde işleyen ve hak-sorumluluk ekseninde ortak yaşama bilincini pekiştiren bir aile kurumuyla mümkündür."

Kur’an ve sünnette ailenin korunmasına büyük bir önem atfedildiğine işaret eden Başkan Erbaş, "Kuruluş aşamasından işleyişine, hukuki çerçevesinden ahlaki boyutuna, iletişim dilinden muaşeret biçimine kadar her alanıyla ilgili hükümler, ilkeler ve ölçüler vaz edilmiştir. Bütün ayrıntılarıyla aile kurumu, dini ve hukuki bakımdan güvence altına alınmıştır." diye konuştu.

"Aile, geçmişte olduğu gibi gelecekte de hüviyetini koruyacaktır"

Başkan Erbaş, ailenin insanlık için alternatifi bulunmaz bir sosyal yapı olduğunu kaydederek,  ailenin geçmişte olduğu gibi gelecekte de toplumsal hayatın odak noktasında yer alarak bu hüviyetini koruyacağını dile getirdi.

Ailenin dış etkenlerin tehdidiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Başkan Erbaş, “Geçmişten bugüne ailevi değerleri örseleyen, aile kurumunu sarsan ve insanların aile kurma isteklerini hedef alan pek çok yıkıcı etkenden söz edebiliriz. Aile kurumunun önündeki bütün bu engellere ve olumsuzluklara karşı güçlü bir duyarlılık ve farkındalık geliştirmek gerekmektedir. Bilhassa iletişim imkanlarının sosyal ilişkileri farklı bir boyuta taşıdığı günümüzde aileyi ve fıtratı koruma noktasında daha büyük bir hassasiyet ve gayrete ihtiyaç vardır.” açıklamasında bulundu.

"İnsanların kimlik, kişilik ve karakter yapıları ailesinin değerleriyle şekillenir"

Başkan Erbaş, İslam’a göre ailenin, hayat ve ahlak mektebi olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Aile, insanı hayata hazırlayan değerlerin öğrenildiği bir eğitim yuvasıdır. Dünyaya gelen her insan ilk eğitimini burada alır. İnsani, ahlaki ve dini değerlerini burada öğrenir ve özümser. Biyolojik, psikolojik ve sosyolojik gelişimini burada tamamlar. Daha da önemlisi, insanların inanç, fikir, vicdan ve ahlak dünyaları ile kimlik, kişilik ve karakter yapıları, içinde doğup büyüdükleri ailenin değerleriyle şekillenir. Özellikle sevgi, saygı ve güven duygularının doyuma ulaşması hususunda ailenin yerini dolduracak alternatif bir sosyal yapıdan söz etmek mümkün değildir."

Aile sağlam ve güçlü olduğunda iyilik ve güzelliklerin topluma egemen olacağını, ailede değerler ihmal edildiğinde ise kötülük ve çirkinliklerin toplumsal hayatı daha hızlı ifsat edeceğini aktaran Başkan Erbaş, insanlık için huzurlu ve güvenli bir geleceğin yolunun, bütün unsur ve değerleriyle aile kurumunun sağlam bir temel üzere inşa ve ihyasından geçtiğini söyledi.

"Bütün değerleriyle aileyi korumak ve geleceğe taşımakla yükümlüyüz"

Başkan Erbaş, nesillerin duygusal, ruhsal, fiziksel gelişimleri ve geleceğe kendi değerleriyle yürüyebilmelerinin, sağlıklı ve sağlam temellere dayanan bir aile yapısının sürekliliğiyle mümkün olacağını belirterek, “Bizler, bütün değerleriyle aileyi korumak ve geleceğe taşımakla yükümlüyüz. Bu itibarla, zamanın risklerinden haberdar olmak ve aileyi tehdit eden anlayış, düşünce, akım ve uygulamalar karşısında sağlam bir duruş sergilemek, inancımızın bizlere yüklediği hayati bir sorumluluktur.” değerlendirmesinde bulundu.

Programda, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Dr. Burhan İşliyen, Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi, Eğitim Hizmetleri Genel Müdür Cafer Tayyar Doymaz, Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, Hukuk Müşaviri Selami Açan, Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt, Strateji Geliştirme Başkanı Bünyamin Kahraman ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık da hazır bulundu.

Kaynak: Diyanet Haber

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.