Ateşte Pişmiş Bir Yemek Yedikten Sonra Abdest Almak Vacip mi?

Ateşte pişmiş bir yemeği yedikten sonra abdest almak vacip mi? Peygamberimiz böyle bir durumda ne yapardı? Alimler bu konu hakkında ne düşünüyor? Dr. Murat Kaya anlatıyor...

Amr bin Ümeyye ed-Damrî (r.a) şöyle buyurur:

Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in, pişmiş koyun küreğinden et kesip yediklerini gördüm. O sırada namaza çağrıldılar. Hemen bıçağı atıp namaza durdular, yeniden abdest almadılar.” (Buhârî, Vudû’, 50)

***

Meymûne (r.a)’dan rivâyete göre Rasûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) onun hânesinde kürek etinden yedikten sonra abdest tazelemeden namaza durmuşlardır. (Buhârî, Vudû’, 51)

BU HADİSTEN NE ANLAMALIYIZ?

Ateş ile pişmiş yemeklerden, bilhassa et yemeklerinden sonra abdest almanın vacip olduğunu söyleyenlere karşı serdedilen delillerden ikisi de bu hadis-i şeriflerdir. Bu durumda abdesti vacip görmeyenler, karşı tarafın kullandığı hadislerdeki “vudû’” lafzını, örf-i luğavîye yani el ve ağız yıkamaya hamlediyorlar. Ancak, bu kelime, farazâ, abdest mânâsına alınsa bile o hadisler, şu hadîs-i şerifle neshedilmiştir:

Câbir (r.a) şöyle buyurmuştur:

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in en son hâli, ateşin değiştirdiği (pişirdiği) şeyleri yedikten sonra abdest almayı terk etmek oldu.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 74/192)

Bazıları bu neshin sebebini şöyle îzâh ederler: İnsanlar, câhiliye devrinde temizliğe ihtimam göstermezlerdi. Bu sebeple ateşte pişmiş yağlı yemekler yedikten sonra abdest almaları farz olmuştu. Müslümanlar arasında temizlik iyice yerleşip yayıldıktan sonra, kolaylık olmak üzere bu hüküm neshedildi. (Ahmed Naîm Efendi, Tecrîd-i Sarîh Tercemesi, I, 170-171)

ABDESTTEN ARTAN SU TEMİZ MİDİR?

Abdestten Artan Su Temiz midir?

İSBAGU’L-VUDU ABDESTİ NEDİR?

İsbağu’l-vudu Abdesti Nedir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.