ASIL ZENGİNLİK NEDİR?

Asıl zenginlik Allahü Teâlâ’nın bahşetmiş olduğu o dünyevî varlığı hüsn ü isti’mal etmek, verenin Hak celle ve âlâ hazretleri olduğunu bilmek ve yerli yerinde kullanmakdır. Nice işgüzar, çalışkan, ticarî bilgiye sahib, muhtelif lisanlar bilen kimseler vardır ki, murâd-ı ilâhî mucibince dünyalıkları zayıftır.

Akl-ı selim sahibi zengin, Cenâb-ı Hakk’ın ihsan ettiği geniş evinde, ailesiyle huzurlu bir hayat yaşamayı şiar edinmelidir. Dünyevî, ticarî işlerini vüs’atı nisbetinde itidal üzere yürütmelidir. İtidalden gaye, fazla korkak olmamak, borçlanmada da, ölçüsüz derecede ileri gitmemektir. “Cesur tüccarın rızkı bol olur” buyurulmuştur. Bu mühim sözden gaye, insanın elindeki servetin muattal kalmamasına ikazdır.

İslâmiyet makul niyete mebnî ticaret yapmayı bilakis daima teşvik etmiş, hatta ubudiyet dallarından bir cüz olduğunu açıklamışdır. Ve helâl kazançla yuvasını besleyen kimseleri senâ etmiştir.

Ve nitekim -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz dürüst bir tacirin, kıyamette şehidler ve sıddiklar ile haşrolunacağını beyan etmişlerdir.

Büyük servet sahibleri fî sebîlillah, yani Allah rızâsı için vakit ve servetlerinin bir kısmını hayrat yoluna sarf ederse, hem kalblerindeki dünya hırsı, keder ve sevgisi Cenâb-ı Hakk’ın izni ile zail olur, hem bu yaptıkları hayır işleri dolayısıyla Rabbımız Teâlâ hazretleri iç ferahlığı ve ruh temizliği verir.

TARİHTEKİ HAYIRLI HİZMETLER

Bu suretle o kalblerindeki kasvet ve kötü temayüller iyi huya, iyi görüşlere ve iyi düşünüşlere tebeddül eder. Dünya hırsı, düşüncesi ve kederi olmayanlar, hoş bir gönülle gecelerini ve gündüzlerini neş’e ve sükûn içinde geçirirler.

Bilhassa asaletli ecdâdımız olan Osmanlı hâkanları vezirleri ve paşaları hayrat işine çok ehemmiyet vermişler ve bu hayırhahlıklarından büyük sürûr duymuşlardır.

Camiler, çeşmeler, hastahaneler, aşhaneler, mektebler, kurslar, yetimhaneler, acizler evleri yaptırmışlardır. Bu sûretle manevî, dinî, ruhî içtimaî ziyafetlerden nasiblerini almışlardır.

Hatta hayatı, bazı hususlardan ihtirası dolayısıyla tenkid edilen, hataları görülen Kösem Sultan bile (Birinci Sultan Ahmed Han’ın annesi) yüzlerce hayrat bırakmış ve yüzlerce yetim gelinlik çağına gelen kızları evlendirmeyi kendisine vazife edinmişti.

Zaferden zafere koşan meşhur Napeloun’u ilk defa mağlub eden, vakur, mütevazi kahraman Cezzar Ahmed Paşa’nın dahi hayır eserleri saymakla bitmez.

Maalesef günümüzdeki bir çok zenginler, değil hayır hasenât yolunda faydalı olmak, hatta üzerlerine farz olan zekatlarını vermemek suretiyle, biçâre, fakirlerin haklarını pervâsızca yemektedirler.

Kaynak: Âile Saâdeti, Sâdık Dânâ, Erkam Yayınları

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle