“Allah’ın Eli Onların Eli Üzerindedir” Ayeti

Beyatürrıdvân (Rıdvan biati) nedir? “Allah’ın eli onların eli üzerindedir” ayetini nasıl anlamalıyız? Abdullah Sert Hocaefendi, Şifa-i Şerif eserinden Bîatürrıdvân’ın (Rıdvan bîatı) nasıl yapıldığını ve Peygamber’e (s.a.v.) biatin faziletini okuyor.

ONA BÎAT, ALLAH’A BÎAT SAYILIR

Allah Teâlâ yine Fetih sûresinin müteâkip âyetlerinde şöyle buyurdu:

“Sana bîat edenler gerçekte Allah’a bîat etmiştir. Allah’ın eli onların eli üzerindedir.” (Fetih 48/10.) Bu âyette sözü edilen bîat, Hudeybiye’de yapılan Bîatürrıdvân’dır (Bey’atü’r-rıdvân). Bu âyette: “Ey Muhammed! Sahâbîler seninle sözleşme yapmakla Allah ile sözleşme yapmış oluyorlar.” denmektedir.

Peygamber aleyhisselâm hicretin 6. yılında (628) 1400 sahâbîsi ile birlikte umre yapmak üzere Mekke’ye doğru yola çıkmış, fakat Mekkeliler onları şehre sokmayınca, Müslümanlar Hudeybiye denilen yerde konaklamış, oraya savaşmak için değil, umre yapmak için geldiklerini bildirmek üzere Mekke’ye iki temsilci göndermişlerdi.  

Bu temsilcilerden biri olan Hz. Osmân’ın öldürüldüğüne dâir bir şâyia çıkınca, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz orada bulunan Müslümanları bir ağacın altında toplamış, Mekkelilerden bunun hesabını soracaklarına dâir onlardan söz (bîat) almıştı. İşte bu olay, bîat eden Müslümanlardan Allah Teâlâ’nın râzı olduğunu ifâde etmek üzere Bîatürrıdvân (Rıdvan bîatı) diye anılmıştır.

Şu âyet-i kerîme bu sözleşmenin mâhiyetini ortaya koymaktadır: “Şüphesiz Allah, mü’minlerden cennet karşılığında canlarını ve mallarını satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler. Bu, Allah’ın Tevrât’ta, İncîl’de ve Kur’an’da bildirdiği gerçek vaadidir. Vaadine Allah’tan daha vefâlı kim vardır? O hâlde O’nunla yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. En büyük bahtiyârlık işte budur.” (Tevbe 9/111.)

“Allah’ın eli onların elleri üzerindedir” âyetiyle bîat sırasındaki durum kastedilmektedir. Bazı âlimlere göre “Allah’ın eli onların eli üzerindedir” demek, “Allah’ın Peygambere verdiği destek, sahâbenin ona verdiği destekten daha fazladır” anlamına gelmektedir.

Kimine göre “Allah’ın eli” sözü ile Allah’ın vereceği sevap kastedilmektir; kimine göre ise bu tamlama Allah’ın ihsânı demektir; kimine göre aynı ifâde Allah’ın onlarla yaptığı sözleşme anlamındadır. Kısacası “Allah’ın eli” sözü mecâzî bir anlatım, maksadı îmâ ile ifâde etme yöntemidir. (Buna edebiyâtta istiâre ve cinâs (tecnis) denir)

Burada ashâb-ı kiramın Resûl-i Ekrem’e (s.a.v.) olan bîatlarının önemi vurgulanmakta, (Çünkü Resûl-i Ekrem (s.a.v.) ile yapılan bu bîat Allah Teâlâ ile yapılmış sayılmaktadır.) kendisine bîat edilen Peygamber aleyhisselâmın şânının yüceliği belirtilmektedir.

Kaynak: Kādî İyâz, Şifa-i Şerif

İslam ve İhsan

BEY’ATÜ’R-RIDVÂN NEDİR?

Bey’atü’r-Rıdvân Nedir?

RIDVAN BİATI NEDİR, NASIL OLMUŞTUR?

Rıdvan Biatı Nedir, Nasıl Olmuştur?

HUDEYBİYE ANTLAŞMASI

Hudeybiye Antlaşması

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.