Yüzakı Dergisinin Temmuz 2020 Sayısı Çıktı

Yüzakı dergisinin 185. sayısı çıktı. Yüzakı dergisinin Temmuz 2020 sayısı “Allah’ın Rahmet ve Gazap Tecellîleri” kapağıyla yayınlandı.

“Allah’ın Rahmet ve Gazap Tecellîleri” başlığıyla çıkan Yüzakı dergisinin 185. sayısı şu şekilde takdim edildi.

Tarihi «talih» zannetmemek lâzım...

Gerçi talih zannedilen her şey de, ilâhî takdirin neticesi. Lâkin sırlı hikmetleri okuyamayan insan; talih, nasip, kısmet diye adlandırıyor.

Toplumların kaderi için ise, «sünnetullah» adı verilen çok daha bâriz sebepler ve neticeler takdir buyurulmuş:

ALLAH’IN RAHMET VE GAZAP TECELLÎLERİ

Bir köy kadar birbirine yakın, haberdar ve irtibatlı hâle gelen küremizde, maalesef gazab tecellîleri için her sebep işlenmekte...  Fazlasıyla...

Mağdurlar ve mazlumların sesli ve sessiz feryatları, aldananların, çılgınların eğlence çığlıkları yüzünden duyulmuyor. Zâlimler türlü türlü... Nefsine zulmeden-ler, hemcinsine zulmedenler, nesline zulmedenler, hepsine zulmedenler...  

Zulüm, gazab tecellîsini çekiyor.

İnfak ise rahmet tecellîsini...

Biz bu küre köyde, kendi hânemizden mes’ûlüz. 15 Temmuz’da -Allâh’ın izniyle- nasıl kendi bahçemizi o global işgal plânından kurtarabildiysek, şimdi de, vata-nımızı gazab tecellîlerinden korumak ve rahmet tecellîlerine nâil eylemek için gayret etmeliyiz.

Bu işin sırrı infak:

Vatan müdafaası ile infak

Vatan için, din için, istiklâlimiz için canımızı, kanımızı infak. Bu şuurda nesilleri yetiştirmeye ömrümüzü, her ânımızı ve imkânımızı seferber edecek derecede infak...

Kur’ân ile infak

Vatanını seven nesilleri Kur’ân ile yetiştirerek infak...

Merhamet ile infak

Kapitalizmin gaddarlığını bizim mahallemizden uzak tutmak için infak...

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali Eşmeli; gazab tecellîlerini çeken ve rahmet tecellîlerine sebep olan hususiyetleri tespitte temel meseleyi ortaya koydu:

Nesillerin yetiştirildiği ölçüler...

Muhterem Osman Nûri Topbaş Hocaefendi; fert ve toplum olarak; «Rahmet Tecellîleri» ve «Gazab Tecellîlerinden Muhafaza» makaleleriyle, asr-ı saâdetten, İslâm tarihinden ve Osmanlı’dan misallerle meseleyi etraflı bir şekilde ortaya koydular.

Yazarlarımız, vatan tasavvurumuzun dînî temellerini tespit ettiler. Toplumun çekirdeği olan ailenin kuruluşunda rahmeti celbedecek öncelikleri îzah ettiler. Garîk-i rahmet olan şahsiyetleri ve merhum talebelerinden misalleri serdettiler.

Sene-i devriyesini idrak ettiğimiz 15 Temmuz’un ve aziz şühedâmızın hâtıraları, şiir ve yazılarda tâziz edildi.

Aslî hüviyetine dönüşünü milletçe sabırsızlıkla beklediğimiz Ayasofya da dile gel-di. Özlemini dile getirdi.

Kur’ân’ın fert ve toplum için âbâd edici, şifâ olucu hususları vurgulandı.

Dolu dolu bir sayıyla, huzurlarınızdayız.

Ayrıntılı bilgi yuzaki.com’da.

ALLAH’IN RAHMETİNDEN YARARLANMANIN YOLU

Allah’ın Rahmetinden Yararlanmanın Yolu

ALLAH’IN RAHMETİNİN TECELLİ ETTİGİ KULLAR KİMLERDİR?

Allah’ın Rahmetinin Tecelli Ettiği Kullar  Kimlerdir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.