Yüzakı Dergisinin Ocak 2023 Sayısı Çıktı

Yüzakı dergisinin 215. sayısı çıktı. Yüzakı dergisinin Ocak 2023 sayısı “İbâdetlerimiz ve Amel-i Sâlihlerimizle Îmandan İrfâna” kapağıyla yayınlandı.

“İbâdetlerimiz ve Amel-i Sâlihlerimizle Îmandan İrfâna” başlığıyla çıkan Yüzakı dergisinin 215. sayısı şu şekilde takdim edildi.

İMANDAN İRFANA...

Ecnebî ifadeyle «motive edici» bir tarafı var sene-i devriyelerin; kırkıncı, yetmişinci, yüzüncü ve bininci yılların... Kur’ân-ı Azîmüşşân’da Rabbimiz de; insan için kırk yaşına varmaya dair bir tefekkür ve duâ açmış:

“...İnsan, güçlü çağına erip kırk yaşına varınca der ki:

«–Rabbim!

  • Bana ve ana-babama verdiğin nimete şükretmemi ve
  • Râzı olacağın sâlih ameller işlememi / faydalı işler yapmamı temin et.
  • Benim için de zürriyetim için de iyiliği devam ettir.
  • Ben Sana döndüm.

Ve elbette ki ben müslümanlardanım.»” (el-Ahkāf, 15)

Nicedir 2023’e husûsî bir mânâ yükledik.

İşte geldi 2023.

Yüzüncü yıl vizyonu, dergimizin; «Muhteşem bir mâzîden ihtişamlı yarınlara...» şeklindeki şiârının da ifade etmeye çalıştığı hasreti ifade ediyor.

Dünyâ bilir iclâlimi ben böyle değildim!

diyen şairin mahcubiyetinden,

Senin de destanını okuyalım ezberden!

diyen şairin gaye-i hayâline 2023’ten çok şey bekliyoruz. Ülkemiz adına, insanımız adına, eğitim, savunma sanayi, teknoloji, iktisat her sahada, yüz ağartıcı başarılar, yüz akı muvaffakiyetler arzu ediyoruz.

Peki bu idealin, bir parçası olarak biz kendimiz ne durumdayız?

Bir ülke bütün fertlerinin toplamı değil midir?

Bir nevi millet olarak «Toplam Kalite» muhasebesi...

Biz, işimizin hakkını veriyor muyuz?..

  • Öğretmen isek, nasıl bir öğretmeniz?
  • İmam isek nasıl bir imam-hatibiz?
  • Nasıl bir talebe, nasıl bir iş adamı, nasıl bir mimar, nasıl bir esnaf?
  • Nasıl bir evlât, nasıl bir baba, nasıl bir anneyiz?

Bir başka yaklaşan takvimin ihtârıyla, üç aylara yaklaşırken, nasıl bir kuluz?

İbâdetlerimiz ve Amel-i Sâlihlerimizle

ÎMANDAN İRFÂNA... varabiliyor muyuz?

İlâhî kameraların altında olduğumuzun idrâki içinde, görüyormuşçasına; çünkü görülüyor, seyrediliyor ve bir bir kayda alınıyor olduğunun farkında...

Yukarıdaki duânın muhtevâsında geçtiği gibi, yapılan işlerin;      

  • Sâlih / faydalı / ilâhî ölçülere göre düzgün ve
  • Allâh’ın râzı olacağı şekilde olması gerekiyor.

Yoksa bu yıllar, sayılar ve rakamlar gelir geçer.

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ; sahte çareler ve yaldızlı zehirler çağında; gerçek çareyi bulmak için «Ashâb-ı Rakîm» misâlinden ve âyet-i kerîmelerden hareketle, tek kelimelik çareye odaklanmaya çağırıyor başyazıda:

İrfan...

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi; «Her Vazifede ve Bilhassa Terbiyede İhsan Şuuru» başlıklı makalede, «İhsan» şuurunu güzîde misaller ve prensiplerle kaleme aldı. Kendisiyle gerçekleştirdiğimiz mülâkatta da, ahlâk ve hayâ meseleleri yanında, ideal bir imam-hatip ve muallim olmaya dair merak edilen suallere, doyurucu cevaplar yer aldı.

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM’dan borsa üzerine fıkhî bir değerlendirme...

Dr. Naif ÖZKUL’dan duâ üzerine âyet ve hadislerle bir tefekkür...

Hâfız yetiştirmeyi küçümseyen anlayışa cevap...

Gıybetin, çocuklarımızı bize yabancılaştıran tesirine bir bakış...

Kültürümüz, medeniyetimiz ve irfanımıza dair güzel iktibaslar, kıssalar, nükteler, hâtıralar ve şiirler...

Dergiye ulaşmak için tıklayınız...

İslam ve İhsan

İLİM VE İRFAN EHLİ NASIL OLUNUR?

İlim ve İrfan Ehli Nasıl Olunur?

İRFAN MEKTEBİNİN DERSLERİ

İrfan Mektebinin Dersleri

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.