Yüzakı Dergisinin Haziran 2022 Sayısı Çıktı

Yüzakı dergisinin 208. sayısı çıktı. Yüzakı dergisinin Haziran 2022 sayısı “Gerçek Tahsil Nedir?” kapağıyla yayınlandı.

“Gerçek Tahsil Nedir?” başlığıyla çıkan Yüzakı dergisinin 208. sayısı şu şekilde takdim edildi.

GERÇEK TAHSİL NEDİR?

“Bu toprakların imkânlarıyla yetişip; sıra meyveye durmaya, karşılık vermeye gelince semenen kalîlâ / az bir bedel fark için yurt dışının yolunu tutanların meslekî tahsili mi? Değil!

Gerçek tahsil nedir?

Bakışlara Allâh’ın kullarını horlayıcı ukalâ bir mânâyı oturtan, herkese; «Ne kadar câhilsiniz!» diye aşağılayıcı bir bakışla baktıran akademi mi? Değil!

Gerçek tahsil nedir?

Sürekli batıyı hayranlıkla taklit eden, fakat batıdan da hiçbir zaman yüz bulamayan, aşağılık kompleksiyle malûl çağdaşlık mı? Değil!

Gerçek tahsil nedir?

Ömrün en kıymetli yıllarını işgal eden; otuzlu yaşlara kadar uzandığı hâlde bir türlü bitmek bilmeyen, gençliği oyalayan dizi dizi diploma, yani katlı kâğıt mı? Değil!

Gerçek tahsilin ne olduğunu karantina da sorgulattı. Karantina sonrası normalimiz değişti. Yeni normalde eğitimin yeri sorgulanıyor.

Bir milletin istikbâlini görmek kerâmet değildir.

Eğer gençlik; gücünü ve kuvvetini nefsî arzuları peşinde ziyan ediyorsa, istikbalde hüsran vardır.

Fakat gençler; gücünü ve kuvvetini hayra ve hasenâta sarf ediyorlarsa, istikbalde zafer ve rahmet var demektir.

Bu bakımdan; en bereketli hizmet, gençliğimizi Kur’ân ve Sünnet rûhâniyetiyle istikbâle hazırlamaktır.

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ; insanı zâhiren aya çıkaran, fakat mânevî ve uhrevî mânâda yaya bırakan tahsilin, gerçek bir tahsil olmadığını ortaya koydu. Gerçek meyve ve neticeleri sormanın zamanının geldiğini vurguladı.

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi; «Evlâtların Terbiye ve İrşâdı» başlıklı makalelerinde, başta Rasûlullah Efendimiz’den misallerle gerçek tahsilin ne olduğuna dair cevaplar verdi.

Necip Fazıl imzalı bir bayram tahlili ihtivâ eden Büyük Doğu başyazısı; 63 yıl öncesinden bugüne, aynen geçerli bir feryat ve sitem taşıyor.

Yazarlarımız; neslin yetişmesinde taklidin zararlarını, idrak, tefekkür ve muhabbetle ittibâın yararlarını sıraladılar. Yeni normalin inşâsında, ehem-mühim sıralamasının değerler silsilesini teklif ettiler.

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM; tartışılan sandalyede namaz meselesinde, gözden kaçırılan şer‘î ölçüleri ifade etti.

İlham yüklü şiirler, hikâyeler, nükteler, tarihî anekdotlar, ilmî buluşlar ve sıhhat tavsiyeleriyle yine dopdolu bir dergiyle karşınızdayız.

Gerçek tahsilin inşâsında yüz akı bir katkımız olursa ne âlâ ve ne mutlu!”

Dergiyi temin etmek için yuzaki.com’a tıklayınız...

İslam ve İhsan

PEYGAMBER EFENDİMİZİN TAHSİLİ

Peygamber Efendimizin Tahsili

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.