Yurt Dışında Kurban Organizasyonunu Diyanet Denetleyecek

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2018 yılından itibaren yurt dışında vekaletle kurban organizasyonlarına katılan sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini denetleyecek.

Kurban ibadetlerini vekâletle ifa etmek isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olunması amacıyla kurum, kuruluş ve işletmelerce yurt içinde ve yurt dışında organizasyonlar düzenlendiği kamuoyunca malumdur.

Bilindiği gibi ülkemizde vekâletle kurban organizasyonları, Bakanlar Kurulu’nun 21.11.2001 tarih ve 24590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Kararı” uyarınca ve bu Karar kapsamında çıkarılan “Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Son olarak, 633 sayılı Kanuna 09.07.2018 tarihli ve 3. Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 703 nolu Kanun Hükmünde Kararnamenin 141 inci maddesi ile eklenen hükümle “vekâletle kurban organizasyonu gerçekleştiren kurum ve kuruluşların bu kapsamdaki hizmet ve faaliyetlerinin denetlenmesi” görevi de Diyanet İşleri Başkanlığı'na verilmiştir.

Bu kapsamda yurt içi ve yurt dışı tüm vekâletle kurban organizasyonları 2018 yılı Kurban bayramından itibaren Başkanlıkça denetlenecek ve sonuçları kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Bu bağlamda tüm kurban faaliyetlerinin şeffaf ve hesap verilebilir olması ile dini hükümler çerçevesinde icra edilerek ibadet hüviyetini koruması önem arz etmektedir. Gerek Başkanlığımızın üstlendiği misyon açısından, gerekse halkımızın dini hassasiyetlerine özen gösterilmesi ve mali kaynaklarının korunması bakımından vekâletle kurban organizasyonlarının denetimi hususu büyük bir titizlikle ele alınacaktır.

VEKALETLE KURBAN ORGANİZASYONLARININ DENETİMİ HUSUSUNDA

Buna göre;

  1. 2018 yılı Kurban bayramından itibaren kurum, kuruluş ve işletmelerin bu kapsamdaki faaliyetleri;

  1. Organizasyonlarında Din İşleri Yüksek Kurulu kararıyla uyuşmayan hususlar bulunan kurum, kuruluş ve işletmelerin planlamalarında revizyon yapmaları gerekmektedir.

  1. Kurum, kuruluş ve işletmelerin 2018 yılında yurt içinde ve/veya yurt dışında vekâletle kurban organizasyonu düzenlediklerini bildiren bir yazıyı,

  • Vekâletle kurban organizasyonu esaslarını ve geçmiş yıllara dair raporların özetini,
  • Yurt dışında organizasyon düzenleyecekleri ülke ve bölge isimlerini, partner kuruluşların isim ve iletişim bilgilerini, tahmini hisse sayılarını,
  • Yurt içinde organizasyon düzenleyecekleri şehirleri, kurbanlık kesimi ve et taksimi yapacakları tesislerin adreslerini ve ilgili kişilerin iletişim bilgilerini, tahmini hisse sayılarını içerecek şekilde,
  • 15 Ağustos 2018 tarihi mesai bitimine kadar öncelikle kurban@diyanet.gov.tr adresine ve posta yoluyla,

Başkanlığa resmen iletmeleri gerekmektedir.

  1. Yasal olmayan yollarla vatandaşlarımızdan bağış toplayarak vekâletle kurban organizasyonu düzenleyen kişi ve gruplara karşı halkımızın dikkatli olması önem arz etmektedir.

Kaynak: Diyanet

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.