Tarihimizden Alacağımız Tecrübe, Ders ve İbretler

Tarihimizden alacağımız çok tecrübeler, dersler ve ibretler nelerdir? Bu kazanımlardan yoksun bir şekilde gelişen toplum hangi sıkıntılar ile yüzyüze kalmaktadır? Çözümleri nelerdir?

Tarihimizden alacağımız çok tecrübeler, dersler ve ibretler vardır.

  • Fatih devrinde; bir medreseye, talebeleri imtihan etmek için, Rum kızları gönderilir. O talebeler, nefislerine uymamak için sobadaki ateşleri ellerine alır ve cehennem azâbını kendilerine hatırlatarak, iffetlerini korurlar.

Günümüzde ise; tâciz, tecâvüz ve iğfaller, iffetsiz hayatlar hangi seviyededir?

  • Tarihimizde «Nizâmiye», «Enderun» ve benzeri muazzam eğitim müesseseleri kuran; dârulkurrâ, dârulhadis, dâruşşifâ, dâruleytâm ve benzeri sayısız mektepler vücuda getiren; toplumun terbiyesi için de dergâh ve tekkeler inşâ eden bir medeniyete sahibiz.

Bugün bu tarihî tecrübelerden mahrum eğitim yuvaları; orman yakmamayı, çevreyi kirletmemeyi, hayvana eziyet etmemeyi, doktora hakaret etmemeyi, yani en basit âdâb-ı muâşereti olsun öğretebilmekte midir?

Düşünelim;

«–Rabbimin muhtaç mahlûkudur, aç kalmasına gönlüm râzı olmadı!» diyerek, günlük maîşetini bir köpeğe veren köleler, hangi terbiyeden, hangi mektepten mezun oldular?

Çobanlığını yaptığı koyunlardan birini; «Keselim sen de yersin, sonra kurt yedi dersin!..» denildiğinde, titreyen ve;

«–Allah nerede!» diyerek ihsan şuurunun zirvesini yaşayan o çobanlar, hangi mektebin talebeleriydiler?

Mes’ûliyet içinde kıvranan, mükemmel adâlet ve merhamet dolu idaresiyle şehirlerde âdetâ fakirliği yok eden Ömer bin Abdülazizler, hangi idarecilik fakültesinden yetiştiler?

Cihan hükümdarıyken, en gurur verici manzara karşısında dahî, enâniyete düşmeyip;

“–Bize fahretmek değil, hamdetmek düşer!” diyen Kanunîler, hangi doktora programında bu kıvâmı kazandılar?

Onların yegâne muallimi Allah ve Rasûlü idi. Onlar kendi medeniyetlerinde, kendi öz kültürleriyle yetiştiler;

“–Bize Allah yeter! O ne güzel vekildir!” dediler.

“Yiğit düştüğü yerden kalkar.” denilir. Milletçe eğitim sahasında sürçüp düştük ve yine eğitim sahasında ayağa kalkmamız -biiznillâh- mukadderdir.

Şeyh Edebâlîler, Akşemseddinler, Şâh-ı Nakşibendler, Üftâde ve Aziz Mahmud Hüdâyîler gibi büyük irşâd ehli eğitimciler ile şanlı bir mâzîye imza atan milletimiz yine aynı değerlerle ihtişamlı yarınlara yürüyebilir.

Rabbimiz, Dâru’l-Erkam ve Ashâb-ı Suffa nefesini ümmet-i Muhammed’in ve milletimizin üzerinden eksik eylemesin.

Özüne sâdık, millî ve mânevî değerleriyle kıymetlenmiş nesilleri nasip ve müyesser eylesin. Âmîn!..

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Yüzakı Dergisi, Yıl: 2021 Ay: Eylül, Sayı: 199

OSMANLI PADİŞAHLARI VE HAYATLARI

Osmanlı Padişahları ve Hayatları

HAYIRLI ÜMMET'İN ZİRVESİ: OSMANLI MEDENİYETİ

Hayırlı Ümmet'in Zirvesi: Osmanlı Medeniyeti

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.