'SİLSİLE-İ TARİKAT-İ ALİYYE-İ NAKŞİBENDİYYE' ŞİİRİ

Esad Erbili Hazretlerinin yazdığı “Silsile-i Tarikat-i Aliyye-i Nakşibendiyye” şiiri…

“Silsile-i Tarikat-i Aliyye-i Nakşibendiyye”

Hâlık-ı arz u semâya eyleriz hamd ü senâ

Ahmed-i Muhtâr’ı kıldı âleme nûr-i hüdâ

Hazret-i Sıddîk u Selmân, Kâsım u Câfer gibi

Eylemiş neşr-i hakîkat Bâyezîd-i rehnümâ

Bû’l-Hasen zât-ı mükerrem, Bû Alî kân-ı kerem,

Yûsuf-i vâlâ-şiyem sâlâr-ı ceyş-i asfiyâ

Hâce Abdülhâlık oldu Ârif ü Mahmûd’a pîr

Şeyh Alî, Baba, Külâl etti cihânı rûşenâ

Vâris-i taht-ı tarîkat Şâh-ı Âlem Nakşibend

Eyledi Hâce Alâüddîn’i halka pîşuvâ

Oldu Yâkûb’a Ubeydullâh-ı Ahrârî halef

Hazret-i Zâhid’le geldi âleme zevk u safâ

Nûr-i çesm-i mârifet Derviş Muhammed, Hâcegî

Feyz-i Bâkì’yle cihân-ı mânevî buldu bekā

Hazret-i Ahmed müceddid Urvetü’l-Vüskā olup

Şeyh Seyfüddîn ü Seyyid Nûr’a nûr-i i‘tilâ

Şâh-ı Mazhar, Şâh Abdullâh Pîr-i Dehlevî

Hazret-i Hâlid’le oldu kalb-i sâlik pür-ziyâ

Seyyid-i âlî-neseb Tâha’l-Hakkârî’den sonra

Pîrimiz Tâha’l-Harîrî oldu kutb-i evliyâ

Eyleriz arz-ı dehâlet dergeh-i sâdâta biz

Es‘ad ü ihvân-ı dîne mağfiret kıl ey Hudâ

Türkçe açıklamalı hali ise şöyledir:

Yerin ve göğün Yaratıcı’sına hamd ü senâlar ederiz. Ahmed-i Muhtâr’ı (seçilmiş olan Peygamber Efendimiz’i) âleme hidâyet nûru kıldı.

Ebû Bekir Sıddîk, Selmân-ı Fârisî, Kâsım bin Muhammed ve Câfer-i Sâdık Hazretleri gibi, mâneviyat yolunun rehberi Bâyezîd-i Bistâmî de hakîkati neşretmiş.

Ebû’l-Hasan Harakānî mükerrem bir zât, Ebû Ali Fârmedî kerem kaynağı, yüce tabiatlı Yûsuf Hemedânî ise asfiyâ ordusunun baş kumandanıdır.

Hâce Abdülhâlık Gucdüvânî; Ârif Rîvgerî ve Mahmûd Encîrfağnevî’nin pîri oldu. Şeyh Ali Râmîtenî, Muhammed Baba Semâsî ve Emîr Külâl Hazretleri cihânı aydınlattılar.

Tarîkat tahtının vârisi ve âlemin şâhı Muhammed Bahâüddîn Nakşibend, Hâce Alâüddîn Attâr’ı halka rehber kıldı.

Hâce Yâkub Çerhî’ye Ubeydullah Ahrâr halef oldu. Muhammed Zâhid Hazretleri’yle âleme mânevî zevk ve safâ geldi.

Derviş Muhammed Semerkandî ve Hâcegî Muhammed İmkenegî, mârifet gözünün nûrudurlar. Hâce Muhammed Bâkì Billâh ile mâneviyat cihânı bekā buldu.

Müceddid İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî ve Urvetü’l-Vüskā Muhammed Mâsûm, Şeyh Seyfüddîn ile Seyyid Nur Muhammed Bedâyûnî’ye mânevî yükselişin nûru oldu.

Şâh Mazhar Cân-ı Cânân, Şâh Abdullah Dehlevî’nin pîridir. Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri ile sâliklerin kalbi pür-nûr oldu.

Yüce nesep sahibi Seyyid Tâhâ el-Hakkârî’den sonra pîrimiz Tâhâ el-Harîrî evliyânın kutbu oldu.

Biz de seyyidlerin dergâhına sığınmak isteriz. Ey Allâh’ım! Es’ad kuluna ve onun din kardeşlerine mağrifet kıl!..

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Altın Silsile, Erkam Yayınları

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle