Satın Alınan Malı İade Etmek Caiz mi?

İslam’a göre satın alınan mal iade edilebilir mi?

Akıl zayıflığı veya cehâletin istismâr edilerek insanların mağdur edilmesine karşı İslâm’da alınan tedbirlere bir misal mâhiyetindedir:

Habbân bin Münkız adlı sahâbînin ailesi, Habbân’ın alışverişlerinde devamlı aldandığını söyleyerek Peygamber Efendimiz’den onun hacir altına alınmasını istemişti. Rasûlullah sallâllâhu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu sahâbînin ehliyetini kısıtlamak yerine, ona yaptığı alışverişler için üç gün muhayyerlik (yani beğenilmediği takdirde iâde) hakkı tanınacak şekilde bir çözüm yolu tavsiye buyurmuştur.[1]

Bu ve benzeri âyet ve hadisler, hangi şartlarda kişilerin hukukî bir tasarrufta bulunma salâhiyetinin kaldırılacağı veya kısıtlanacağına dâir yapılan içtihatlara temel teşkil etmiştir.

Yine İslâm’da, toplumun hukukunu muhafaza için, insanları yanlış yönlendiren bazı muhteris âlimleri (mâcin müftü[2]) yahut câhil doktorları meslekten men etmek veya konuşma yasağı getirmek de, bazı fertlere getirilen hacir tedbirleri cümlesindendir.[3]

Öte yandan İslâm, ferdin ve toplumun dünya ve âhiretine zarar verecek şeyleri yasakladığı gibi, o cürümlerin işlenmesine zemin hazırlayan yolları da kapatır. Meselâ İslâm’da kumar haram olduğu gibi, iskambil kâğıdı ve sâir kumar malzemelerinin îmâlâtı da haramdır. İçki içmek haram olduğu gibi, içki îmâlâtı da haramdır. İslâm böyle tedbirlerle, toplumdaki menfîlikleri asgarîye indirmeyi hedeflemiştir.

Dipnotlar:

[1] Bkz. Buhârî, Büyûʿ, 48; Ebû Dâvûd, Büyûʿ, 66; Şevkânî, V, 206-208. [2] Mâcin: Hileyi gösteren, hile yolunu öğreten. Müftü-i mâcin: Yanlış fetvâlar veren müftü. [3] Bkz. TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 14, Hacir Maddesi.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, İslam Tefekkür Ufku, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

ALIŞVERİŞTE YALAN SÖYLEMEK

Alışverişte Yalan Söylemek

ALIŞVERİŞ İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

Alışveriş ile İlgili Ayet ve Hadisler

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.