Sahâbenin Peygamberimize Olan Sevgisi

Sahâbe Efendilerimiz; Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’inasıl seviyordu? Sahâbeni Peygamberimize (s.a.v) olan sevgilerine örnekler...

Sahâbe Efendilerimiz; Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’i o kadar çok seviyorlardı ki, O’nun muhabbetinin yanında diğer her şey ehemmiyetsiz kalıyordu.

İfk hâdisesinde iffet timsâli Hazret-i Âişe Annemiz’e atılan iftirâyı dillendirenler arasına maalesef Hassân bin Sâbit -radıyallâhu anh- de düşmüştü. Ancak muhtereme Vâlidemiz onu, Rasûlullâh’a duyduğu muhabbet sebebiyle affetti.

Yeğeni Urve bin Zübeyr -rahmetullâhi aleyh- şöyle anlatır:

Teyzem Âişe -radıyallâhu anhâ-’nın yanında Hassân’a kızmaya ve hakkında ağır konuşmaya başladım. Hazret-i Âişe beni durdurarak şöyle dedi:

“–Ona hakaret etme, çünkü o şiirleriyle Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’i müdafaa ederdi.” (Buhârî, Edeb, 91, Menâkıb, 16)

“…Eğer mü’min iseniz aranızı düzeltin!” (el-Enfâl, 1) emr-i ilâhîsinin ne güzel bir îfâsı!..

Benzer bir başka misal:

Zâtü’s-Selâsil seferine Peygamberimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, Amr bin el-Âs -radıyallâhu anh-’ın başında olduğu bir seriyye göndermişti. Hazret-i Amr; düşman kuvvetlerinin kalabalık olduğunu öğrenince, Efendimiz’den takviye kuvvet istedi.

Fahr-i Kâinat -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efenimiz de Ebû Ubeyde bin Cerrâh -radıyallâhu anh- kumandasında, içinde Hazret-i Ömer ve Hazret-i Ebûbekir Efendilerimizin de olduğu 200 kişilik bir takviye birliği gönderdi. Bu ordu oraya vardığında, kimin kumandan olacağı husûsunda ihtilâf çıktı.

İhtilâf uzayınca Ebû Ubeyde Hazretleri; kumandanlıkta ısrar etmedi, ferâgat etti ve sebebini şöyle açıkladı:

“‒Ey Amr! Bilesin ki, Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’ın bana en son emir ve tavsiyesi şöyle olmuştu:

«‒Arkadaşının yanına varınca, birbirinize karşı itaatli olunuz! Aranızda anlaşmazlığa düşmeyiniz!»

Eğer sen bana itaat etmezsen, ben sana itaat eder, boyun eğerim!” dedi ve ona tâbî oldu. Böylece din kardeşi ile geçimli olmak ve İslâm kardeşliğinin herhangi bir zarara uğramaması için kendi hakkından ferâgatta bulundu.

Öyle bir muhabbet ki, benliği ve enâniyeti eritiyor ve;

“Bu durumda Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- nasıl davranmamdan hoşnut olurdu?” tefekkürüyle hayırlı ve olgun davranışa tevcih ediyor.

Bu fedâkârlığı öğrenen Efendimiz ise;

Allah, Ebû Ubeyde bin Cerrâh’ı rahmetiyle esirgesin!” buyurarak ona duâda bulundular. (Vâkıdî, II, 773)

Sahâbe-i kirâmın, Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e olan muhabbetleri, onların bütün gönül dünyalarını kuşatıyordu

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Yüzakı Dergisi, Yıl: 2024 Ay: Ocak, Sayı: 227

İslam ve İhsan

PEYGAMBERİMİZİN DAVETİNE İCABET EDENLERİN MÜKÂFATI

Peygamberimizin Davetine İcabet Edenlerin Mükâfatı

SAHABENİN PEYGAMBER SEVGİSİ

Sahabenin Peygamber Sevgisi

ASHAB-I KİRAM'IN PEYGAMBER SEVGİSİ

Ashab-ı Kiram'ın Peygamber Sevgisi

ALLAH DOSTLARININ PEYGAMBER SEVGİSİ

Allah Dostlarının Peygamber Sevgisi

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.