Ramazan'da İnfak Ahlakı Nasıl Olmalıdır?

Ramazan'da infak ahlâkı nasıl olmalıdır? Müslüman nasıl bir infak şuuruna sahip olmalıdır?

Ramazân-ı şerif gelince, Fahr-i Kâinat -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz; her zamanki cömertliğinden de daha ileri bir şekilde, çok cömert olurdu.

Sahâbe efendilerimiz ve sâlih zâtlar da Ramazân-ı şeriflerde infak seferberliğine girişirlerdi. Yoksullarla iftarlar yapar, bol bol tasaddukta bulunurlardı.

İmâm-ı Şâfiî der ki:

“Bir mü’minin; gerek Rasûlullah Efendimiz’e benzemek ve O’na ittibâ etmek arzusuyla, gerekse yoksul kardeşlerinin de maîşet endişesinden kurtulup gönül huzuruyla ibâdete teksif olabilmelerini temin için Ramazân-ı şerifte infâkı ve cömertliği artırması ne güzeldir!”

Ramazân’ın riyâzat tâlimi, mü’minlere «fazlasını infak» şuurunu kazandırır.

Cenâb-ı Hak; bir kulunun rızkını ihtiyacından daha geniş kılmışsa, onu imtihan ediyor demektir:

  • O kul, elindeki imkânları nefsine mi tahsis edecek, yoksa;
  • İhtiyaç kadarını kullanıp arta kalanı infak mı edecek?

MÜMİN, MÜMİNE ZİMMETLİDİR

Mü’min, mü’mine zimmetlidir. Oruç tutan kişi; açlığı tadarak, muhtaçların hâlini daha iyi anlar.

Bir müddettir içinde yaşadığımız tedbirler; geçen sene olduğu gibi bu sene de, geniş çaplı iftar yemekleri vermeye mâni olacaktır. İmkân sahipleri böyle iftarlar için harcayacakları meblâğları fazlasıyla fakir fukarâ sofralarına, çadır şehirlerde yaşayan mazlumlara ve mağdurlara ulaştırmalıdırlar.

Zâlimlerin mâtem yurtlarına çevirdiği İslâm beldelerinde bu Ramazân-ı şerifte bir rahmet meltemi estirebilenlere ne mutlu!

Bu da;

Hazret-i Peygamber’in infak ahlâkı üzere olmakla mümkündür. Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- infâk ettiğinde çok haz duyardı. Açları doyurmak, O’na kendi açlığını unuttururdu. Demek ki; infakta en güzel düstur ve ahlâk, sevinerek verebilmek, verdikçe de gönül huzurunun artması ve böylece kalplerde cömertlik deryâsının coşmasıdır.

Mevlânâ Hazretleri buyurur:

“Mal, sadaka vermekle hiç eksilmez. Bilâkis hayırlarda bulunmak, malı kaybolmaktan, zâyî olmaktan korur!

Altın, zekât vermekle hiç eksilmez; aksine fazlalaşır, artar! Verdiğin zekât, kesene bekçilik yapar, onu korur.

Ekin ekenin ambarı boşalır, lâkin hasat vakti gelince, saçtığı tohumlara karşılık kaç mislini geri alır! Boşalttığı bir ambara mukabil, kaç ambar dolusunu iâde alır!..

Fakat buğday, yerinde kullanılmaz da ambarda saklanırsa; bitlere, küçük kurtlara, farelere yem olur. Bunlar da onu tamamıyla mahvederler.”

Ramazân-ı şerîfe şeref ve kıymet veren husûsiyet, onda Kur’ân-ı Azîmüşşân’ın nâzil olmaya başlamasıdır. Ramazân-ı şerîfin ihyâsı için mutlaka Kur’ân’ı bol bol tilâvet etmek, mânâsını, ahlâkını ve ahkâmını yaşamak gerekir.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Yüzakı Dergisi, Yıl: 2021 Ay: Nisan, Sayı: 194

İNFAK NEDİR?

İnfak Nedir?

İNFAK ETMENİN FAZİLETLERİ

İnfak Etmenin Faziletleri

SADAKA NEDİR? SADAKA İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

Sadaka Nedir? Sadaka İle İlgili Ayet ve Hadisler

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.