Ramazan ve Kuran'ı Kerim İlişkisi

Ramazan ve Kuran'ı Kerim arasındaki kuvvetli ve kıymetli bağ nedir? Özellikle Ramazan ayında Kuran ile hemhal olmanın önemi ve fazileti nedir?

Hüdâyî Hazretleri buyurur:

Şerʻ-i pâki başa hoş tâc edelim,
Sünnet-i Ahmedʼi minhâc edelim,
Âlem-i mânâya mîrâc edelim,
Geldi hoş lûtf ile şehr-i Ramazan…

“Cenâb-ı Hakkʼın tertemiz şerʼî hükümlerini gönül hoşluğuyla baş tâcı edelim. Hazret-i Ahmed -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimizʼin Sünnet-i Seniyyeʼsini kendimize en doğru yol edinelim de mânâ âlemine mîrâc edelim. Zira Cenâb-ı Hakkʼın hoş bir lûtfu olan Ramazân-ı Şerîf geldi…”

Ramazân-ı Şerîf;

‒Bir sene boyunca yapıp ettiklerimizi İslâm ile mîzan etme mevsimi.

‒Hâlimizi, ahlâkımızı, ibadet ve muâmelâtımızı, mânevî vaziyetimizi Kurʼân ve Sünnet aynasında seyredip hatâ ve kusurlarımızın telâfisine yönelme, hâlimizi ıslah için azimle besmele çekme mevsimi.

‒Kurʼânʼın canlı bir tefsiri olan Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimizʼi yakından tanıma mevsimi.

Bu mübârek mevsimin mânâ iklimine girerek ondan lâyıkıyla müstefîd olabilmek için, nefislerimizi ciddiyetle hesaba çekmemiz elzemdir. Bilhassa Ramazân-ı Şerîfʼte düşünmeliyiz ki;

‒Acaba Allah Rasûlüʼnün yanında olsaydım, benim hâlimi, ibadet ve muâmelâtımı, ahlâkımı hoş görür müydü?

‒İş hayatımdan, âile hayatımdan, evlâtlarımı yetiştirme tarzımdan hoşnut olur muydu?

‒Yakın ve uzak çevreme karşı davranışlarımdan, beşerî ve içtimâî münâsebetlerimden memnun kalır mıydı?

‒Kurʼân-ı Kerîmʼle meşguliyetimin seviyesini yeterli bulur muydu? Yoksa bu hususlardaki hatâ, kusur ve noksanlıklarım sebebiyle -Allah korusun- Oʼnun gül yüzünü soldurup rakik kalbini mahzun mu ederdim!?.

Şunu unutmayalım ki Ramazân-ı Şerîf, her şeyden evvel Kurʼân-ı Kerîm ile şeref bulmuş olan müstesnâ bir aydır. Dolayısıyla bu mübârek ayda hatâ ve kusurlarımızdan arınıp mânen tekâmül edebilmek için, Kurʼân-ı Kerîmʼe daha çok teksif olmalıyız. Kurʼânʼın sadece tilâvetiyle yetinmeyip onun bize tâlim ve telkin ettiği takvâ hassâsiyetini düstur edinmeli, helâl-haram ölçülerine riâyet etmeli, şefkat, merhamet, cömertlik, nezâket ve zarâfet gibi güzel hasletlerle müzeyyen hâle gelmeliyiz. Yine onun yasakladığı gurur-kibir, riyâ, haset, hayâsızlık ve iffetsizlik gibi bütün çirkin hâl ve davranışlardan da titizlikle sakınmalıyız.

Velhâsıl Kurʼânʼın tefekküründe derinleşmeli, ahkâmıyla âmil olup, ahlâkıyla kemâle ermeye gayret göstermeliyiz.

Kur’ân-ı Kerîm, Senin De Kalbine ve Hayatına İnerse, Şüphesiz ki İnsanların En Hayırlılarından Olursun!

Zira Kurʼân, azîzdir, kerîmdir; indiği her yere kıymet, bereket ve izzet bahşeder. Bu hakîkate binâen, ârif bir zât şöyle demiştir:

“Kur’ân-ı Kerîm’i Cebrâil -aleyhisselâm- indirdi, meleklerin en fazîletlisi oldu.

Kur’ân-ı Kerîm, Hazret-i Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e indi. O, kendisinden önceki ve sonraki bütün insanların seyyidi oldu.

Kur’ân-ı Kerîm, Ümmet-i Muhammed’e indi. O ümmet, ümmetlerin en hayırlısı oldu.

Kur’ân-ı Kerîm, Ramazan ayında indi. O ay, on bir ayın sultanı oldu.

Kur’ân-ı Kerîm, Kadir Gecesi’nde indi. O gece, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı oldu.

Eğer Kur’ân-ı Kerîm, senin de kalbine ve hayatına inerse, şüphesiz ki insanların en hayırlılarından olursun!”

Demek ki bizler de Hak katında kıymet kazanmak istiyorsak, Kurʼân-ı Kerîmʼi âdeta başımıza tâc etmeli, onun istikâmetinde bir hayat yaşayıp yaşatmanın derdinde olmalıyız.

Ramazan'ı Yaşamaya Gayret Göstermeliyiz

Diğer taraftan, yine Ramazân-ı Şerîfʼin mânâ iklimine girebilmek için, onun ibadet hayatını da takvâ hassâsiyetleri içinde yaşamaya gayret göstermeliyiz.

Meselâ namaz müʼminin mîrâcı olduğu gibi, diğer ibadetler ve bilhassa Ramazanʼın alâmet-i fârikası olan oruç da bir gönül mîrâcıdır. Zaten “oruç” kelimesi de “urûc”dan gelir ki “mîrâc” ile aynı köktendir. Dolayısıyla bize mânen mîraç yaşatacak ve Cenâb-ı Hakkʼa kalben yakınlığımızı artıracak bir namaz için, nasıl ki tâdil-i erkân ve huşû şartlarına riâyet etmek gerekiyorsa, orucumuzu da zâhirî ve bâtınî usûlüne uygun bir şekilde tutmalıyız ki, bizimle Cehennem arasında bir kalkan olan, makbul bir oruç olsun.

Bunun için evvelâ hâl ve davranışlarımıza çekidüzen vermeli, sadece midemize değil, bütün uzuvlarımıza oruç tutturmalıyız. Bilhassa dilin âfetlerinden olan gıybet, dedikodu, yalan, iftira ve boş sözlerden titizlikle sakınmalıyız. Zira oruçta ağzımıza bir şey girmemesine dikkat ettiğimiz gibi, ağzımızdan çıkan bütün kelimelere de dikkat etmeli, Hazret-i Mevlânâʼnın tâbiriyle “sözün maskarası olmak”tan kendimizi korumalıyız.

Âyet-i kerîmede buyruluyor:

“İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında onu gözetleyen, yazmaya hazır bir melek bulunmasın!” (Kāf, 18)

Unutmayalım ki, bu dünyada yapıp ettiklerimiz gibi, ağzımızdan çıkan iyi veya kötü bütün sözlerimiz de amel defterlerimize büyük bir îtinâ ile kaydedilmektedir. Nitekim âhirette amel defterleriyle karşılaşan mücrimlerin yaşayacakları korku ve şaşkınlık, âyet-i kerîmede şöyle beyân edilmektedir:

“Kitap ortaya konmuştur: Suçluların, onda yazılı olanlardan korkmuş olduklarını görürsün. «Vay hâlimize!» derler, «Bu nasıl kitapmış! Küçük-büyük hiçbir şey bırakmaksızın (yaptıklarımızın) hepsini sayıp dökmüş!» Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır…” (el-Kehf, 49)

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Altınoluk Dergisi, 2024 – Nisan, Sayı: 458

İslam ve İhsan

12 AY İÇİNDE RAMAZAN'IN ÖZEL YERİ VE KIYMETİNİN SEBEBİ

12 Ay İçinde Ramazan'ın Özel Yeri ve Kıymetinin Sebebi

SÂLİH KULLARIN RAMAZAN-I ŞERİF HALLERİ

Sâlih Kulların Ramazan-ı Şerif Halleri

HAKKIYLA BİR RAMAZAN GEÇİRMEK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Hakkıyla Bir Ramazan Geçirmek İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.