Ramazan Ayında Neler Yapabilirsiniz?

Ramazan ayında neler yapabilirsiniz? İşte Ramazan'da yapabileceğiniz ibadetler...

Ramazan ayında yapılacak ameller...

1- İbadetlerimizde titiz olmalıyız: “Ve Sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabbine ibâdet et!” (el-Hicr, 99) düsturunca;

- Oruç ibadetine titizlikle devam etmeye,

- Nâfile namaz, duâ ve zikirlere her zamankinden daha fazla ağırlık vermeye,

- Daima abdestli bulunmaya; oruçlunun susmasının tesbih, duâsının makbul, amellerinin de çok sevap olduğu prensibine dikkat etmeye,

- Bilhassa Ramazan ayındaki teheccüd namazlarında dâim olmaya; Ramazan’a has teravih namazlarını aksatmamaya ihtimam göstermeliyiz.

Çünkü Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:

“Secde etmek kadar kulu Allâh’a yaklaştıran başka bir duruş yoktur.” buyurmaktadır. (Müslim, Salat, 215)

2- Ramazan başlamadan önce kendimize bir program yapmalı, Ramazan ayı için net hedefler koymalı ve tamamlamak için özel gayret göstermeliyiz. Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:

“Yapılan işler niyetlere göre değerlendirilir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır.” buyurmaktadır. (Buhârî, Îman, 41; Müslim, İmâre, 155)

Tamamlanması gereken Kur’ân-ı Kerîm hatimleri, tefsir, hadis ve kitap okumaları, âyet, hadis ve duâ ezberleri, iftar ettirme programları, ziyaretler gibi…

3- Gün içerisinde zamanımızı alan, boş ve faydasız işleri terk etmeliyiz. Meselâ, iletişim teknolojileri ile birlikteliğimizi asgarîye çekerek akıllı telefonları, sosyal medyayı bir müddet susturmalı; televizyonları tamamen kapatamasak da ona ayırdığımız zamanları asgarîye indirmeye îtina göstermeliyiz.

4- Uykuyu azaltmalı, beyni ve bedeni gereksiz yere meşgul eden işlerden bir ay izne ayrılmalıyız ki ibadetlere daha dinç olabilelim.

5- İftar vakitlerini, mutfak ve alışveriş koşturmalarıyla; son günleri, temizlik ve bayram hazırlıklarıyla doldurmamaya dikkat etmeliyiz. Unutmamalıyız ki, Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:

“Her oruçlunun iftar vaktinde makbul bir duâsı vardır.” buyurmaktadır. (Müslim, Tevbe, 27)

6- Ramazan öncesinde iyi bir muhâsebe yapıp istiğfara ısrarla devam etmeli; arkadaş, dost ve akrabalarımızla helâlleşmeli, küçük veya büyük bütün günahlarımızı affettirmeye, silip temizlemeye azmetmeliyiz. Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in:

“Hangi durumda olursan ol, Allâh’ı zikretmek ve tesbih etmekle dilini yaş tut.” (Ahmed bin Hanbel, Müsned, IV, 188) emrini uygulamaya riâyet etmeliyiz.

7- Âileye, çocuklara ve çevreye daha yumuşak ve şefkatle davranmalı; onlara sevap kazanmak ümidiyle iyi muâmelede ve ikramda bulunmaya devam etmeliyiz. Okuduklarımızı yumuşak ve sevecen şekilde anlatmaya, onlar vesîlesiyle cenneti kazanmaya çalışmalıyız.

Ramazan’ı öyle büyük coşku, sevinç ve mutlulukla yaşamalıyız ki; Kutlu Misafir’in rahmetini, bereketini, af ve mağfiretini bütün varlıklara cömertçe hissettirebilelim.

Orucunuz makbul, Ramazan’ınız mübârek olsun.

Kaynak: Seher Küçük, Şebnem Dergisi, Sayı: 136

İslam ve İhsan

ORUÇ NEDİR? ORUCUN FAYDALARI NELERDİR?

Oruç Nedir? Orucun Faydaları Nelerdir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.