Peygamberimiz Ne Kadar Suyla Abdest ve Gusul Abdesti Alırdı?

Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimiz namaz abdesti alırken veya guslederken ne kadar su kullanıyordu?

Enes bin Mâlik radıyallahu anh şöyle buyurmuştur:

“Nebiyy-i Ekrem Efendimiz bir sâ’ ve nihayet beş müdd su ile gusleder, bir müdd suyla da abdest alırlardı.” (Buhârî, Vudû’, 47)

Hadisi Nasıl Anlamalıyız?

Müdd ve Sâ’ birer ölçü birimidir. Miktarları husûsunda farklı ifadeler mevcuttur.

1 müdd, 530 gramdır. (1 müdd örneği aşağıdaki resimde mevcuttur.)

1 sâʻ da müddün 4 katı, yani 2,120 litredir.

Buna göre Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) yaklaşık 530 gr. su ile (1 Müdd su ile) abdest alır, 2,120 veya 2,650 litre su ile de(4 vea 5 Müdd kadar su ile) guslederlerdi.

Müdd, 832 gr., sâʻ 3,328 litredir, diyenler de vardır.

Şu hâlde abdest alınan suyun dört veya beş misliyle gusledilebilir.

Ancak insanların halleri ve şartları farklı farklı olduğundan, bütün bunlar mutlaka uyulması gereken değişmez miktarlar değildir. Nitekim Rasûlullah sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz’in ihtiyaca göre daha fazla su kullandığı da olmuştur. O halde israfa düşmeden o anki ihtiyaca göre su kullanabiliriz.

BU KADAR SU BİZE YETMEZ

Akîl bin Ebî Tâlib radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz’in:

“Abdest için bir müdd, gusül için de bir sa’ su yeterlidir» buyurduklarını rivâyet etmişti.

Orada bulunan bir zat:

“–Bu kadar su bize yetmez” dedi.

Bunun üzerine Akîl radıyallahu anh, Rasûlullah sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz’i kastederek şöyle cevap verdi:

“–Bu kadar su, senden daha hayırlı ve saçı senden daha gür olan zâta yetiyordu.” (İbn-i Mâce, Tahâret, 1)

ABDESTTE DE İSRAF OLUR MU?

Rasûlullah Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem, ashâb-ı kirâmdan Hz. Sa’d’ın yanına uğramışlardı. Sa’d radıyallahu anh namaz için abdest alıyor, suyu bolca kullanıyordu. Peygamber Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem:

“–Bu israf da ne?” buyurdular.

Sa’d radıyallahu anh hayretle:

“–Abdestte de israf olur mu?” diye sordu.

Allah Rasûlü sallallahü aleyhi ve sellem şu cevabı verdiler:

“–Evet, akan bir nehir kenarında olsan bile!” (İbn-i Mace, Tahâret, 48; Ahmed, II, 221)

1 MÜDD VE SÂ' MİKTARI SU NE KADAR?

Müdd ve Sâ’ birer ölçü birimidir. Miktarları husûsunda farklı ifadeler mevcuttur.

1 müdd, 530 gr.dır.

1 sâʻ da müddün 4 katı, yani 2,120 litredir

Müdd, 832 gr., sâʻ 3,328 litredir, diyenler de vardır.

Rasûlullah Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem aşağıda örnekteki gibi 1 müdd su ile (yaklaşık 530 gr. su ile) abdest alır, 4 veya 5 müdd kadar su ile de (yaklaşık 2,120 veya 2,650 litre su ile veya biraz daha fazlası ile) guslederlerdi.

Aşağıdaki resimde görülen müdd’ün ölçüleri, muttasıl (kesintisiz) bir senede dayanarak Rasûlullah sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz’in sahâbîsi Zeyd bin Sâbit’in radıyallahu anh müdd’üne uygun olarak yapılan ve aslı Medîne-i Münevvere’deki “Dâru’l-Medîneti’l-Münevvere li’t-Türâsi’l-Umrânî Müzesi”nde bulunan müdd’e göre ayarlanmıştır.

Peygamber Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem’in abdest aldığı kap olarak rivayet edilen müddün birebir benzeri olarak hazırlanan kabın üzerinde şunlar yazılıdır:

معيار مدُّ النبي صلى الله عليه وسلم
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
«اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِّنَا، وَاجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ» رواه مسلم
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمعيار هذا المدِّ، ويغتسل بمعيار الصاع، وهو أربعة أمداد.
تمَّت معايرة هذا المد بأصل المد المتصل سنده إلى مدِّ الصحابي زيد بن ثابت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموجود بمتحف دار المدينة المنورة للتراث العمراني بالمدينة المنورة.

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN SÂ' ve MÜDD DUASI

Ebû Saîd el-Hudrî’den radıyallahu anh nakledildiğine göre Rasûlullah Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem şöyle dua etmişlerdir: 

“Allah’ım! Bizim sâʻımıza ve müdd’ümüze bereket ihsan eyle! Bir bereketle birlikte iki kat bereket daha ihsân eyle!” (Müslim, Hac, 476) 

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • Zikredilen müdd 832 gram su mu alıyor? Yoksa buğday mı esas alınmış?

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.