Osman Nûri Topbaş Hocaefendi, Şeyh Abdülkadir Es-Sûfî İçin Başsağlığı Mesajı Yayınladı

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi, kişisel web sitesi üzerinden Şeyh Abdülkadir Es-Sûfî için başsağlığı mesajı yayınladı.

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi, kişisel web sitesi (osmannuritopbas.com) üzerinden vefat eden Şeyh Abdülkadir Es-Sûfî için taziye mesajı yayınladı.

“Ömrünü İslâm’ın yayılmasına, tasavvufî ahlâkın yaşanmasına adayan, Şâzelî Şeyhi Abdülkadir es-Sûfî’nin bu sabah (01.08.2021 Pazar) vefat ettiği haberini aldık ve bu haber ile büyük bir dâvâ adamını kaybetmenin hüznünü yaşadık.

Fâiz müesseselerine reddiyeler yazan, insanlığın sömürülmesine mânî olmak için çalışan Abdülkadir es-Sûfî; gayret-i dîniyye sahibi bir mutasavvıf, kendini hak ve hakîkat yoluna adamış bir Müslümandır. Bir yandan sevenlerinin gönüllerini seyr u sülûk yolunda mânevî terbiye ile tezyîn etmiş, diğer yandan da ümmetin dertleri ile meşgul olmuş, yeryüzündeki bütün mü’minlerin birlik ve beraberliği için mücadele etmiştir. Bunu yaparken de ümmetin son bayraktarı olan Osmanlı Devleti’ne duyduğu sevgiyi her fırsatta dile getirmiştir. Abdülkâdir es-Sûfî tam bir Osmanlı ve İstanbul hayranıdır. Bu sebeple müridlerini de ülkemizi ziyarete teşvik etmiştir.

Onun en büyük ideali, Asr-ı Saâdet döneminde Medîne ehlinin yaşadığı mânevî canlılığı, içtimâî huzuru günümüze taşımak olmuştur. Bu yolda binlerce insanın hidâyetine vesîle olmuş, Avrupa’da, Amerika’da, Afrika’da ve hemen hemen Dünya’nın her ülkesinde İslâm’ın yayılmasına hizmet etmiş, yazdığı eserler ile hem ülkemizde hem de Dünya’da insanlığın tefekkür dünyasına ışık saçmıştır.

Şeyh Abdülkadir es-Sûfî’nin İslâm yolundaki gayretlerini bu kısacık tâziye mesajında anlatmak mümkün değildir. Zaman geçtikçe onun kıymeti daha iyi anlaşılacak ve örnek şahsiyeti bütün mü’minlere yeni ufuklar açacaktır.

Rabbimiz kendisine rahmetiyle muâmele etsin, Peygamber Efendimiz’e komşu kılsın, Cennet ve Cemâl’iyle müşerref eylesin.

Yüce Rabbimiz, sevenlerine, müridlerine sabırlar versin, İslâm âleminin başı sağ olsun.”

Hüdâyî Vakfı Fahrî Başkanı

Osman Nûri Topbaş

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.