Osman Gazi’nin Oğluna ve Dostlarına Vasiyeti

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin oğluna ve dostlarına vasiyeti şudur…

Osman Gazi vefât etmeden önce oğlu ve kumandanlarını yatağının başucuna toplayıp:

OSMAN GAZİ’NİN OĞLUNA VE DOSTLARINA VASİYETİ

"Oğullarıma ve dostlarıma birinci vasiyetim şudur ki daima gazaya ve cenge devam etmek ve felam dininin kuvvetini yaşamaktır. Cihadın kemaline varıp, sancağı şerifi daima yüksekte tutunuz. Müslümanlığa daima hizmet ediniz. Çünkü Cenabı Hak, ben zayıf kulunu ülkeler fethine memur etti. Bu hanedan, mücahede kudretini daima yaşatacak ve devam ettirecektir.

Gaza ve cihatlarınızla Kelime-i Tevhidi ta uzaklara götürünüz. Hanedanımdan her kim ki doğru yoldan, adaletten geri kalırsa huzuru mahşerde Peygamberimizin şefaatinden mahrum kalsın" dedi. Sonra oğlu Orhan Gazi'ye dönerek:

"Oğlum, dünyaya gelen bir padişah yoktur ki; ölüme itaat etmesin. Şimdi hakimi mutlakın hüküm ve emri ile ölüm yaklaştı. Artık dünya zevklerinden ümidi kesme gerekir.

Ey bahtiyar oğlum.

Bu devleti, bu emaneti sana ısmarladım.

Seni hüdaya emanet ediyorum. Hakkın vedialarını senin uhdene bırakıyorum. Ceza ve hesap gününde Allah'ın hediyelerini senden talep edeceğim. Bütün işlerinde kanunu üstün tut. Askerlerinin başını ve halkı kendi akrabaların gibi şev. Haklarını tamamen ver!.

Oğlum, ben öldüğüm zaman beni Bursa'daki şu gümüşlü kubbe altına koyasın. Allah'ın emrinden gayri iş işlemeyesin. Bilmediğini şeriat ulemasından sorup anlıyasın. İyice bilmeyince, bir işe başlamıyasın. Zalim olma, ulemaya riayet eyle ki, şeriat işleri nizam bulsun. Askerine ve malına gurur getirip, şeriat ehlinden uzaklaşma. Bizim mesleğimiz Allah yolu ve maksadınız Allah'ın dinini yaymaktır. Sana da bunlar yaraşır. Daima, herkese ihsanda bulun. Memleket işlerini noksansız gör.

Sende saadet nişanları görürüm. Sana ve senin nesline alemde karşı duracak yoktur. Benim duam, Allah'ın inayeti, evliyanın himmeti ve Peygamberimizin (s.a.v.) mücizatı seninledir." dedi.

Kaynak: Altınoluk Dergisi, Sayı: 4

İslam ve İhsan

OSMAN GAZİ KİMDİR?

Osman Gazi Kimdir?

OSMAN GAZİ’NİN SON SÖZLERİ

Osman Gazi’nin Son Sözleri

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.