Neml Sûresindeki Tefekkür İzleri

Neml Sûresinde, Kur’ân’ın hikmet sahibi ve her şeyi bilen Cenâb-ı Hak tarafından gönderildiği îzah edilir. Allah Teâlâ’nın kudretinin büyüklüğü, şânının yüceliği, Peygamber’ine lûtfettiği mûcize ve yardımların, her türlü tasavvurun üzerinde bir ulviyyete sahip olduğu anlatılır.

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-'in peygamber olarak gönderilmesinin, insanlık için çok büyük bir terakkî ve inkişaf vesîlesi olduğu müjdelenir. Bu hususları îzah için Hazret-i Mûsâ, Dâvûd, Süleyman, Sâlih ve Lût -aleyhimüsselâm-’ın kıssalarına temas edilir.

Bu tarihî kıssalar, Cenâb-ı Hakk’ın kudret ve kemâlini gösteren naklî delillerdir. Müşrikler bunlara îmân etmeyince, Yüce Rabbimiz onlara daha açık ve daha umûmî olan aklî deliller getirmiş ve şöyle buyurmuştur:

(Ortak koştukları şeyler mi daha hayırlı) yoksa gökleri ve yeri yaratan, gökten sizin için su indiren Allah mı? (Gökten indirdiğimiz) suyla nice gözler ve gönüller açan güzel bağlar ve bahçeler yetiştiriyoruz. Hâlbuki siz onların bir ağacını bile yetiştiremezsiniz. Hiç Allah ile beraber başka bir ilâh olur mu? Hayır! Doğrusu onlar sapıklıkta devam eden bir gürûhtur.” (en-Neml, 60)

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bu âyet-i kerîmeyi okuyunca hemen:

 “Hayır, Allah Teâlâ, onların ortak koştuğu şeylerden daha hayırlı, daha bâkî, daha hakîm, daha kerîm, daha yüce ve daha azîmdir.” buyururdu. (Beyhakî, Şuab, II, 372)

Âyet-i kerîmeler, yine ilâhî kudretin nişâneleri olan varlıklar üzerinde düşünmeye dâvet sadedinde şöyle devam eder:

“(Onlar mı daha hayırlı) yoksa yeryüzünü yaşamaya elverişli kılan, yer altından ve üstünden nehirler akıtan, yerin (sarsılmaması) için oturaklı dağlar yaratan ve iki deniz arasına bir engel koyan Allah mı? Hiç Allah ile beraber başka bir ilâh olur mu? Hayır! Doğrusu onların çoğu (hakîkatleri) bilmiyorlar.

(Onlar mı hayırlı) yoksa kendine yalvardığı zaman darda kalana icâbet edip sıkıntısını gideren ve sizi yeryüzünün hâkimleri kılan Allah mı? Hiç Allah ile beraber başka bir ilâh olur mu? Ne de az düşünüyorsunuz!

(Onlar mı hayırlı) yoksa karanın ve denizin karanlıklarında sizi doğru yola çıkaran ve rahmetinin (yağmurun) önünde rüzgârları müjdeci olarak gönderen Allah mı? Hiç Allah ile beraber başka bir ilâh olur mu? Allah, onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir!

(Onlar mı hayırlı) yoksa (insanı) ilk olarak yaratan, ölümden sonra tekrar diriltecek olan ve sizi hem gökten hem de yerden rızıklandıran Allah mı? Hiç Allah ile beraber başka bir ilâh olur mu? De ki: «Eğer (iddiânızda) doğru iseniz delilinizi getirin!»” (en-Neml, 61-64)

Kaynak: Osman Nûri Topbaş, Tefekkür, Erkam Yayınları, 2013, İstanbul

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.