Muazzam Bir İlâhî Ekolojik Denge

Bakıp şahit oldukça kendisine hayran bırakan, tefekküre sevkeden muazzam bir ilahi ekolojik denge...

Cenâb-ı Hak; dünya ile güneşin rotalarını ve birbirlerine karşı konumlarını, muazzam bir hassâsiyetle takdir etti. Dünyanın 23,5 derecelik bir eğimi olmasaydı mevsimler meydana gelmezdi.

Muazzam bir ilâhî ekolojik denge…

Cenâb-ı Hak, yeryüzünün her bölgesindeki iklime göre farklı bitki örtüleri ve canlılar yarattı.

Meselâ yüksek sıcaklık ve susuzluk sebebiyle, mahsul çeşitliliğinin çok düşük olduğu çöl bölgelerine hurma gibi, vitamin ve besleyiciliği çok yüksek bir enerji kaynağı lutfetti.

Buz kaplı yerlerde ayrı canlılar, senenin bir kısmını kar altında geçiren bölgelerde farklı bitki ve hayvanlar, denizin altında, mağaralarda, yüksek dağ başlarında her birinde ayrı bir sanat, ayrı bir fevkalâdelik…

Görüp idrâk edebilenlere, kalp gözünü açanlara ne mutlu!.. Hayran olup îmân edenlere, tefekkürü, ihlâsına ve takvâsına anahtar kılabilenlere ne mutlu!..

Bir kişi sahilden baktığında; denizin sadece ufka kadar olan sathını görür. Denizin derinlerindeki muhteşem manzaraları göremez.

Güçlü bir dalgıç ise, derinliklere indikçe her merhalede farklı farklı, acayip ve hârikulâde manzaralar seyreder.

Mânevî hayat da böyledir. Kalp terakkî ettikçe idrak ve şuur inkişâf eder. Böylece kavlî ve kevnî âyetleri tefekkür derinleşir ve ziyadeleşir.

Rabbimiz; enfüs ve âfakta sergilediği muhteşem âyetlerini görebilen, temâşâ edebilen ve bu tefekkürle îmanda derinleşen kullarından eylesin.

Kâinattaki sır ve hikmet tecellîlerine âmâ olan, alık ve nâdan gafillerden olmaktan cümlemizi muhafaza buyursun.

Cenâb-ı Hak, hislerimizi kendi rızâsı ile te’lîf eylesin.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Yüzakı Dergisi, Yıl: 2023 Ay: Aralık, Sayı: 226

İslam ve İhsan

GECE VE GÜNDÜZ OLUŞUMUNDAKİ İLAHİ KUDRET VE SIR

Gece ve Gündüz Oluşumundaki İlahi Kudret ve Sır

GERÇEK TEFEKKÜR

Gerçek Tefekkür

ÖLÜMÜ TEFEKKÜR

Ölümü Tefekkür

KAİNATI TEFEKKÜR

Kainatı Tefekkür

TEFEKKÜR NE DEMEK?

Tefekkür Ne Demek?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.