Meleklerin 5 Özelliği

Meleklerin özellikleri nelerdir? İşte melekleri diğer varlıklardan ayıran beş özellik.

Melekleri diğer varlıklardan ayıran özellikleri aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür:

1. Melekler yemek, içmek, erkeklik, dişilik, evlenmek, uyumak, yorulmak, usanmak, gençlik, yaşlılık gibi fiillerden ve özelliklerden arınmış nûrânî ve ruhanî varlıklardır. Kur’an’da şöyle buyurulur: “..O’nun katında bulunanlar, O’na kulluk etmekten büyüklenmezler ve usanmazlar. Gece gündüz ara vermeksizin tesbih ederler.” [1] “Onlar Rahmân’ın kulları olan melekleri dişi kabul ettiler. Acaba onların yaratılışlarında hazır mı bulundular? Onların bu tanıklıkları yazılacak ve sorguya çekileceklerdir.” [2]

2. Melekler hangi iş için yaratılmışsa, o görevi yaparlar, günah işlemezler. Bu konuda Kur’an’da şöyle buyurulur: “Onlar, üstlerindeki Rablerinden korkarlar ve kendilerine ne buyurulursa onu yaparlar.” [3]

3. Melekler son derece hızlı hareket eden, güçlü ve kuvvetli varlıklardır. “Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah’a hamdolsun!..” [4] Meleklerin göklerden gelip gitmesi yüzünden, kanatlı melek anlayışı semâvî dinlerin ortak bir kabulüdür. Bu kanatların niteliğini ancak Allah bilir. Kanat çokluğunun hız ve güç çokluğuna delâlet etmesi muhtemeldir.

4. Melekler, Allah’ın izin ve emriyle çeşitli kılık ve şekillere girebilirler. Nitekim Cebrâil (a.s), Hz. Meryem’e bir insan şeklinde görünmüş,[5] bir grup melek, Hz. İbrahim’e bir oğlu olacağı müjdesini getiren insanlar şeklinde gelmiş, o da onları misafir sanarak yemek hazırlamış, yemediklerini görünce (düşman sanıp) korkmuş ve melek olduklarını o zaman anlamıştır.[6] Diğer yandan ber’e (s.a.s) Cebrail (a.s) in insan sûretinde geldiği ve Hz. Ömer başta olmak üzere kimi sahâbilerin onu gördükleri sahih hadislerle sabittir.[7] Melekleri, gerçek şekilleriyle ancak peygamberler görebilir.

5. Melekler gaybı bilmezler. Eğer Allah tarafından gayba ait bir bilgi verilmişse, ancak o kadarını bilebilirler. Nitekim Allah Teâlâ Hz. Âdem’e yarattığı eşyanın isimlerini öğretip, bu bilgileri meleklere de sorunca, onlar şöyle cevap vermişlerdi: “Seni eksik sıfatlardan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Gerçekten sen her şeyi bilensin, tam hüküm ve hikmet sahibisin, dediler.” [8]

Dipnotlar:

[1] Enbiyâ, 21/19, 20.

[2] Zühruf, 43/19. bk. Sâffât, 37/49; Necm, 53/27, 28.

[3] Nahl, 16/50. bk. Enbiyâ, 21/26-28; Tahrîm, 66/6.

[4] Fâtır, 35/1.

[5] Meryem, 19/16, 17.

[6] Hûd, 11/69, 70; Meryem, 19/16, 17.

[7] Buhârî, İmân, 37; Müslim, İmân, 1; Ebû Dâvud, Sünnet, 15.

[8] Bakara, 2/32.

Kaynak: Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslam İlmihali, Erkam Yayınları

 

İslam ve İhsan

MELEK NEDİR?

Melek Nedir?

İSLAM’DA MELEK TASVİRİ

İslam’da Melek Tasviri

MELEKLER HAKKINDA HER ŞEY

Melekler Hakkında Her Şey

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.