Kuran’ı Kerim’in Tarifi ve İsimleri

Kuran'ı Kerim'in tarifi ve isimleri nelerdir?

“Kur’ân” kelimesi, Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e indirilen kitaba verilen husûsî bir isimdir. Lügat itibariyle toplamak (اَلْقَرْئُ), okumak, dışarı çıkarıp atmak (قَرَأَ), deliller, birbirine benzeyen şeyler (قَرَائِنُ), bir şeyi diğerine yaklaştırmak (قَرَنَ) gibi anlamlara gelen kelimelerden türediği söylenmiştir. Bu mânaların her biri aslında Kur’ân-ı Kerîm’in hususiyetlerinden birine işaret eder. Zira o, geçmiş kitapların bütün faydalarını kendisinde toplamış; müjde, korkutma, emir, yasak, kıssa, sûre ve âyetleri bir araya getirmiştir. Hem ilim hem de ibadet için gizli açık devamlı okunup kendisinden dersler ve ibretler alınır. Âyetleri muhteva, nazm, vezn, fâsıla ve ahenk yönünden birbirine benzer ve birbirine delildir. Sûreleri, âyetleri ve harfleri birbirine yakın, bitişik ve âhenkli olarak muazzam bir nizâm meydana getirir.

Kur’ân-ı Kerîm, Hz. Muhammed (s.a.v)’e vahiy yoluyla Arapça olarak indirilen, mushaflarda yazılan, tevâtür yoluyla nakledilen, tilavetiyle ibadet edilen ve mucizevî yönleri olan bir kelâm-ı ilâhîdir.

Kur’ân-ı Kerîm, her devirde aklen yalan üzere birleşmeleri mümkün olmayan pek büyük ve sâlih bir topluluk tarafından nesilden nesile günümüze kadar sağlam bir şekilde nakledilegelmiştir.

Kur’ân-ı Kerîm, tilavetiyle ibadet olunan bir kitaptır. Onun dışında herhangi bir sözün tilavetiyle ibadet edilmiş olmaz. Hadîs-i kudsî ile de ibâdet edilmez.

KURAN’I KERİM’İN İSİMLERİ

Kur’ân-ı Kerîm hem bir kanun kitabı, hem de hikmetler membaıdır. Hem dua, ibâdet, zikir ve tefekkür kitabı, hem de emir ve nehiyler mecmuasıdır. İnsanın ihtiyaçlarını karşılayacak bütün kâide ve esasları ihtivâ eden bir Kitâb-ı Mübîn’dir.

Kur’ân-ı Kerîm’in birçok ismi vardır. Bunların bir kısmı şöyledir:

اَلْكِتَابُ (Kitap): Kalemle yazılan,

اَلْفُرْقَانُ (Furkān): Hakla bâtılı, helalle haramı tam anlamıyla ayı­ran, beyan eden, kısım kısım indirilen,

اَلذِّكْرُ (Zikr): Allah Teâlâ’yı hatırlatıp tanıtan, öğüt veren; mü’minler için şeref kaynağı olan,

اَلنُّورُ (Nûr): Apaçık, aydınlatan,

اَلرُّوحُ (Ruh): Kalpleri ve ruhları dirilten,

اَلْمَوْعِظَةُ (Mev‘iza): Öğüt ve nasihat veren,

اَلشِّفَاءُ (Şifâ): Şifâ olan,

اَلْهُدَي (Hüdâ): Doğru yolu gösteren,

اَلْبَيَانُ (Beyân): Her şeyi anlaşılır bir şekilde beyan eden,

اَلْكَلَامُ (Kelâm): Allah’ın sözü,

اَلرَّحْمَةُ (Rahmet): Tüm insanlığa rahmet olan.

Bu isimlerin her biri, Kur’ân’ın bir yönünü izah etmektedir. Tüm bu güzellikleriyle o, her yöne farklı bir renk yansıtan muhteşem bir kristale benzemektedir.

Kaynak: Doç. Dr. Murat Kaya, Kitabımız Kur’ân Muhtevâsı ve Fazîletleri,

İslam ve İhsan

KURAN'I KERİM'İN ÖNEMİ NEDİR?

Kuran'ı Kerim'in Önemi Nedir?

KURANI KERİME KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ NELERDİR?

Kuranı Kerime Karşı Sorumluluklarımız Nelerdir?

SURE İSİMLERİNİN ANLAMLARI | 114 SURE İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Sure İsimlerinin Anlamları | 114 Sure İsimleri ve Anlamları

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.