Kıyamette Sadece Bir Sevaba İhtiyaç Duyacak Kimse

Kişi, kıyamette ihtiyaç duyabileceği sadece bir sevabı nasıl bulabilir? Abdullah Sert Hocaefendi, Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri’nin "Bayram Sohbetleri" eserinden okuma yapıyor...

Kıyâmette bir kimsenin kurtulması için bir haseneye ihtiyacı olacak, o haseneyi bulabilirse kurtulacak, bulamazsa cehenneme atılacak. Ona Cenâb-ı Hak diyecek ki:

“Git bir hasene bul getir de seni kurtarayım!” O kul “Kime gideyim?” diye düşünecek. En yakın, en sevgili olan anaya gidecek

“Anacığım benim bir haseneye ihtiyacım var, bir hasene verirsen ben kurtulacağım, yoksa yanacağım, nasıl olsa senin ihtiyacın çok, bir hasene seni kurtarmağa kâfî gelmeyecek, bari ben kurtulayım. Senin daha çok haseneye ihtiyacın var, bir tane daha noksan olsa sana bir zarar yok, fakat ben bir hasene ile kurtulacağım, anacığım ne olur bana bir hasenne ver de ben bari kurtulayım.” deyince anası diyecek ki:

“Yavrum bugün benim işim perişandır, benim ihtiyacım daha çoktur. Sana bir tane bile hasene veremem.”

Bunun üzerine babasına gidecek. “Ey Baba bana bir hasene ver de ben kurtulayım, nasıl olsa bir hasene senin kurtulmana kâfî değil.” diyecek. Babası da: “Yavrum git yanımdan, git. Bugün benim işim pek müşkildir, sana bir iyilik verecek halde değilim.” diyecek.

Bundan sonra kardeşine gidecek, bir hasenne isteyecek, kardeşi de ondan kaçacak, “Git, git, benden uzak ol, benden uzak ol, benim halim perişan sana bir hasene dahî veremem!” deyip kaçacak.

Abese sûresindeki: “Bir gün ki kişi kardeşinden kaçacak, anasından babasından kaçacak, arkadaşlarından, dostlarından ve kendi öz oğullarından kaçacak, kendi ailesinden kaçacak. O gün olacak iş, o kimse için yetip artacak!”(Abese Sûresi 34-36) beyân buyurulan haller olacak.

İşte öyle şiddetli bir günde o mü’mine Cenâb-ı Hak diyecek ki:

“Bak hiçbir yakınından fayda göremedin. Senin hiç Allah için muhabbet ve sohbet ettiğin sâlih bir dost, bir kardeşin yok mu idi? İşte şimdi ona git bir hasene iste.” diyecek. O mü’min gidecek, benim Allah için sohbet ettiğim sâlih bir kardeşim vardı, deyip ona koşacak ve halini anlatacak, bir hasene isteyecek. Bu sâlih kardeşi:

“Al kardeşim, al ben nasıl olsa kurtulamayacağım, bir değil bin hasenemi de sana vereyim hiç olmazsa sen kurtul da, ben sana bedel olayım, ikimiz de yanmaktansa birimizin yanması kâfîdir.” diyecek.

İşte bundan sonra Cenâb-ı Hak buyurur ki;

“Ey kulum, mâdem ki sen bu mü’min kardeşinin yanmasına râzı olmadın ve ona kurtulsun diye hasenelerini verdin, ben senden daha cömertim, ben de seni ve mü’min kardeşini affettim. Sizi ayırmak bana yakışmaz, sizi ayırmadan cennete koyacağım.”

İşte böylece ikisi beraber cennete mazhar olup kurtulurlar.

Kaynak: Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri, Bayram Sohbetleri

İslam ve İhsan

AHİRETTE SORULACAK SORULAR NELERDİR?

Ahirette Sorulacak Sorular Nelerdir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.