Zekatın Şartları

Zekat Vermek İçin İhtiyaç Fazlası Olma Şartı

Zekâta tâbi mallarda aranan şartlardan biri de o malın, mükellefin kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin temel ihtiyaç maddelerinin (havâic-i asliyye

Zekâta Tâbi Malların Yıllanmış Olması Şartı

Zekâta tâbi mallarda aranan şartlardan biri, o malın üzerinden bir kamerî yılın geçmiş olması şartıdır ki buna fıkıh ilminde "havelânü'l-havl" tabir edilir.

Zekatta Borç Olmama Şartı

Zekâta tâbi mallarda aranan "tam mülk" ve "aslî ihtiyaçlardan fazla olma" şartlarının bir gereği de zekâta tâbi olan malın borç karşılığı olmamasıdır. Ancak âli

Alacağın Zekâtı Verilir mi?

Malın tam mülk olması şartının tabii bir sonucu olarak, bir kimsenin başkasının zimmetindeki alacağı için zekât verip vermeyeceği veya hangi şartlarda vereceği

Zekâtın Yükümlülük Şartları Nelerdir?

Bir kimsenin zekâtla yükümlü (mükellef) tutulabilmesi için gereken şartlar, ilmihal dilinde, vücûb şartları veya zekâtın farziyetinin şartları olarak da anılır.

Zekatın Mal İle İlgili Şartları Nelerdir?

Kur'an zekâta tâbi olan mallara genel olarak temas etmiş, Hz. Peygamber de hadislerinde hangi malların ne şartlar içinde zekâta tâbi olacaklarını belirtmiş, zek

Zekatın Mükellef İle İlgili Şartları Nelerdir?

Zekât, İslâm'ın beş esası arasında yer alan bir ibadet olması sebebiyle, namaz ve oruçla mükellefiyette söz konusu olan şartlar, ilke olarak, zekâtta da aranır.

Zekâtın Şartları Nelerdir?

Zekâtla ilgili fıkhî bilgi ve tartışmaların başında, zekâtın kimlere hangi şartlarda farz olduğu ve verilen zekâtın geçerli olabilmesi için ne gibi şartların ge

Zekâtın Farz Olmasının Şartları Nelerdir?

Bir kimseye zekâtın farz olması için bazı şartların bulunması gerekir. İşte zekâtı farz kılan durumlar...

Zekatı Terk Etmenin Tehlikesi

Zekât ve sadaka verirken edebe riâyet etmek çok mühimdir. Bilhassa veren, alana teşekkür hissiyâtı içinde olmalıdır. Çünkü onu farz olan bir borçtan kurtarıp ni