Siyer-i Nebî

Habat Seriyyesi

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in, Kızıldeniz sahilinde Kureyş kervanını gözetlemek için Ebû Ubeyde b. Cerrâh (r.a.) kumandasında gönderdiği seriyye.

Benî Kurayza Gazvesi

Benî Kurayza Gazvesi’nin temel sebebi nedir? Benî Kurayza Gazvesi’nin sonuçları ve Benî Kurayza Yahudilerinin cezalandırılması.

Fetih Mescidi’nde Dua

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in Fetih Mescidi’nde üç defa ettiği dua.

İslam’ın Zaferi Kâfirleri Öfkelendiriyor

Medine döneminde Müslümanların günden güne gücünü artırması İslam düşmanlarını öfkelendirdi. Münafıklar Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’e ve âilesine iftira atacak

Teyemmüm Ayeti nasıl Nazil Oldu?

Teyemmüm ayeti nasıl nazil olmuştur? Teyemmüm ayetinin nazil olma sebebi.

Beni Mustalik (Müreysi) Gazvesi

Beni Mustalik (Müreysi) Gazvesi ne zaman olmuştur? Beni Mustalik (Müreysi) Gazvesi’nin sebebi.

Beni Nadir Yahudileri Neden Sürgün Edildiler?

Beni Nadir neden sürüldü? Beni Nadir Yahudileri nerelere sürgün edildiler? Beni Nadir Yahudilerinin sürülmesi hadisesi.

Beni Kaynuka Neden Sürgün Edildi?

Beni Kaynuka kabilesi hangi zanaat ile öne çıkmıştır, Beni Kaynuka ne zaman ve nereye sürüldü? Beni Kaynuka’nın sürülmesi.

Meleklerin Cesedini Gölgelediği Şehit

Sahabeden baba-oğul Abdullah Bin Amr İbni Haram ve Cabir Bin Abdullah’ın (r.a.) Uhud ordusuna katılma arzusu ve Abdullah Bin Amr Bin Haram’ın (r.a.) şehadeti.

Bedrü’l-Mevid (Küçük Bedir) Gazvesi

Diğer bir adı “Küçük Bedir” olan ve savaşılmadan geri dönülen Bedrü’l-Mevid Gazvesi ne zaman gerçekleşti, Peygamberimiz (s.a.v.) bu gazveye katıldı mı?

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.