Allah`a İman

Mânevi Durumlarına Göre Kalpler

Kalbler, mânevî durumlarına göre beş kısma ayrılır... (Yazıları okumak için resimlere tıklayın)

Nuh Kavminin Özellikleri

Nuh kavminin özellikleri nelerdir? İşte Nuh kavmini helaka götüren özelikler...

Neden Herkes Zengin Değil?

Hadîs-i kudsîde buyrulur: “Bazı mü’min kullarımı ancak zenginlik sağlam (bir müslüman) eyler; onu fakir etsem, bu durum onu ifsâd eder. Bazı mü’min kullar

Allah’ı Kalben Tanıyabilmek

Gönül erlerinin işi nedir?

Akıl; Allah’ı Tanımak İçin Bir Vâsıta mıdır?

Akıl mahlûktur. Akıl, Allâh’ı delîl ile tanıyarak ispat edebilir. Çünkü o eserden müessire, san’attan san’atkâra ulaşır. Hikmeti ise, ancak vahyin ışığında çöze

Hz. Havva (a.s.) Nasıl Yaratıldı?

Yeryüzündeki ilk kadın, ilk insan ve ilk peygamber Hz. Adem’in (a.s.) eşi ve insanlık aleminin anası: : Hz. Havva (a.s.) nasıl yaratıldı?

Azâzîl Ne Demektir?

Rivâyete göre melekler, Hazret-i Âdem’e secdeden başlarını kaldırdıklarında, “Azâzîl” is­miyle bilinen ve çok ibâdet etmekle meşhûr olan cinnîyi, yâni şeytanı,

Meleklerin Hazret-i Âdem'e Secde Etmesi

Cenâb-ı Hak Âdem -aleyhisselâm-’ı yaratıp rûhundan üfledikten ve ona isimleri tâlim buyurduktan sonra meleklere yönelerek Hazret-i Âdem’e secde etmelerini emret

Allah Teâlâ'nın Hz. Âdem'e İsim Öğretmesinden Maksat Nedir?

Cenâb-ı Hak, Âdem -aleyhisselâm-’ı yarattıktan sonra, onu meleklerin gıpta edeceği ve takdirle emrine râm olacağı bir kıvâma eriştirmek için kendisine eşyânın i

Rûh'un Allah Teâlâ İle Alakası Nedir?

İnsana Rabbinden bir sır olarak üflenen rûhun mâhiyetini tam olarak bilmek mümkün değildir. Zîrâ o öteler âlemine âit olup beşer idrâkinin kavrayamayacağı bir m