İtikat İle İlgili Sorular ve Cevapları

Bir Müslümanın itikat ile ilgili mutlaka bilmesi gereken temel dini bilgileri sizler için soru-cevap şeklinde derledik.

İtikat nedir? İti­kat, bir fik­re, bir inan­ca bağ­lan­ma; inan­ma. Bir din ve­ya mez­he­bin te­mel inanç de­ğer­le­ri. Al­lâh’a kal­bî bağ­lı­lık, ke­sin inan­ma; îman gibi anlamlara gelir.

İTİKAT İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER - KISA SORU CEVAP

İtikat ile ilgili bilinmesi gereken temel dini bilgilerin kısa soru ve cevaplar halinde açıklanması...

 • Rabbin kim?

Rabbim Allah.

 • Dinin ne?

Dinim İslam.

 • Kitabın ne?

Kitabım Kur’an-ı Kerim.

 • Kimin kulusun?

Allah’ın kuluyum.

 • Kimin ümmetisin?

Hazreti Muhammed Mustafa’nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim.

 • Müslüman mısın?

Elhamdülillah, Müslümanım.

 • Ne zamandan beri Müslümansın?

“Kâlû belâ” zamanından beri Müslümanım.

 • “Kâlû belâ” ne demektir?

Allah Teâlâ, dünyayı ve varlıkları yaratmadan önce dünyaya gelecek bütün insanların ruhlarını yarattı. Onları ilahî huzurda topladı ve kendilerine, “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diye sordu. Ruhlar da, “Evet, bizim Rabbimiz Sen’sin!” dediler. Bu zamana “Kâlû belâ” denir.

 • Nereden geldin, nereye gideceksin?

Allah’tan geldim, Allah’a gideceğim.

 • Ne için geldin?

Allah’ı tanımak ve O’na kulluk etmek için geldim. Çünkü Allah Teâlâ, insanları ve cinleri Kendisini tanımaları ve Kendisine ibadet etmeleri için yaratmıştır. (Zâriyât Suresi, 56. ayet)

 • Ne olarak geldin?

Bütün insanlar, Müslüman olarak doğar ve dünyaya Müslüman olarak gelir. Ben de Müslüman olarak doğdum ve Müslüman olarak geldim.

 • Dini kısaca tarif ediniz?

Allah (celle celalüh) tarafından insanları eğitmek, onları dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmak için peygamberler aracılığıyla bildirdiği ilâhî kuralların tamamıdır.

 • Akıllı insan kimdir?

İlâhî huzurda verdiği kulluk sözüne ömür boyu sadık kalan, dürüst bir inanca, faziletli ve ahlâklı bir gidişe sahip olan insandır.

 • Dinler kaç kısma ayrılır?

Dinler üç kısma ayrılır:

1. Hak Dinler: Allah (celle celalüh) tarafından peygamberler vasıtası ile insanlara bildirilen ve hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze ulaşan dindir. Bozulmadan günümüze kadar ulaşan tek hak din İslam Dini’dir.

2. Muharref (Bozulmuş) Dinler: Allah(celle celalüh) tarafından peygamberler vasıtası ile bildirilen, fakat sonradan insanlar tarafından asılları değiştirilen dinler. Hristiyanlık ve Yahudilik gibi.

3. Batıl Dinler: İnsanlar tarafından icat edilen dinlerdir. Putperestlik, Satanizm, Budizm gibi.

 • Bizim dinimiz hangisidir?

Bizim dinimiz, Hak katında tek din olan İslam Dini’dir.

 • Allah katında geçerli din hangisidir?

Allah katında (geçerli) din, şüphesiz İslam’dır. (Âl-i İmran Suresi , 9. ayet ) Kim İslam’dan başka bir din ararsa (bilsin ki o din) ondan kabul edilmeyecek ve ahirette zarara uğrayanlardan olacaktır. (Âl-i İmran Suresi, 85. ayet)

 • İslam Dini’nin gayesi nedir?

Getirdiği hükümlerle insanları hem dünyada hem de âhirette mutluluğa ulaştırmaktır.

 • İslam Dini kaç ana bölümde incelenir?

1. İman (itikat)

2. Allah’ın emir ve yasaklarına uymak (amel)

3.Çevresiyle iyi ilişkiler içinde bulunmak (ahlâk)

 • İslam Dini’nin özellikleri nelerdir?

1. Son dindir.

2. Bütün insanlığa gönderilmiştir.

3. Daha önce gönderilmiş bütün peygamberleri ve ilahî kitapları tasdik eder.

4. Önceki dinlerin hükümlerini yürürlükten kaldırmıştır.

 • İman ne demektir?

Allah Teâlâ’nın Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) aracılığıyla bildirmiş olduğu bütün esasların doğru olduğuna kalben inanmak, tasdik etmek ve bunu dil ile de söylemektir.

 • Kelime-i tevhit nedir?

“Lâilâhe illallah Muhammedü’r rasûlullah” cümlesidir.

 • Kelime-i tevhidin manası nedir?

Allah’tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) O’nun elçisidir (resulüdür).

 • Kelime-i şehadet ne demektir?

“Eşhedü enlâilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlühû.” cümlesidir.

 • Kelime-i şehadetin manası nedir?

Ben şehadet (şahitlik) ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki, Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) O’nun kulu ve elçisidir (resulüdür).

 • Bir kimse İslam Dini’ne ne zaman girmiş olur?

Kelime-i tevhidi dili ile söyleyip kalbi ile kabul ve tasdik ettiği zaman girmiş olur.

 • İmanın doğru ve geçerli olmasının şartları nelerdir?

1. Hayattan ümit kesmeden önce iman edilmiş olmalı.

2. Dinî hükümleri reddeden herhangi bir söz veya davranış içinde bulunmamalı.

3. Dinî hükümlerin tamamının güzel olduğu kabul edilmeli.

 • İmanın çeşitleri nelerdir?

1. Tafsilî iman

2. İcmalî iman

 • Tafsilî iman ne demektir?

İman esaslarının her birine ayrı ayrı inanmaktır.

 • İcmalî iman ne demektir?

İman esaslarının hepsine birden inanmaktır.

 • İman-ı yeis (ümitsizlik imanı) ne demektir?

Ölmek üzereyken korkudan iman etmektir. (Firavun gibi).

 • İmanın şartları nelerdir?

1. Allah’a inanmak.

2. Meleklere inanmak.

3. Kitaplara inanmak.

4. Peygamberlere inanmak.

5. Ahiret gününe inanmak.

6. Kaza ve kadere, hayır ve şerrin Allah’ın yaratması ile olduğuna (Allah’tan geldiğine) inanmak

 • İmanın şartları nasıl ifade edilir (Amentü Nedir)?

“Âmentübillâhi vemelâiketihî vekütübihî verusülihî -velyevmil’âhiri vebilkaderi hayrihî veşerrihî minallâhîteâlâ velbâ’sü ba’del mevti hakkun Eşhedüenlâilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû verasûlüh”,

“Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kazanın; hayrın ve şerrin Allah tarafından geldiğine, ölümden sonra dirilişin gerçekleşeceğine inandım. Allah’tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) O’nun elçisidir (resulüdür).

 • Mü’min kime denir?

Allah’ın varlığına ve birliğine, Hazreti Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) de peygamberliğine kalpten inanan kimseye denir.

 • Müşrik kime denir?

Allah’ın eşi ve benzeri varmış gibi O’na ortaklar bulan, birden fazla ilah olduğuna inanan kimselere denir.

 • Kâfir kime denir?

Allah’ın varlığına ve birliğine, Hazreti Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) peygamberliğine ve getirdiği esaslara inanmayan, bunu da açıkça söyleyen kimseye denir.

 • Münafık kime denir?

Allah’ın varlığına ve birliğine, Hazreti Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) peygamberliğine ve getirdiği esaslara kalben inanmadığı hâlde dili ile inandığını söyleyen kimselere denir.

 • Münafıklığın belirtileri nelerdir?

Konuştuğunda yalan söylemek, söz verdiğinde sözünde durmamak, emanete hıyanet etmek.

İslam ve İhsan

HER MÜSLÜMANIN BİLMESİ GEREKEN DÎNÎ BİLGİLER

Her Müslümanın Bilmesi Gereken Dînî Bilgiler

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

 • Bir insan kelemei tevhidin manasını bilmiyen müslüman olabilirmi
  La derken neleri red ettiğini bilmiyorsa ilahın manasını bilmiyorsa Muhammederrasulullah derken manasını bilmiyorsa bu şartlarda insan müslüman olabilirmi

  • Fasık kimse nasıl iman edebilir

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.