İslam’ı Canlı Kılan Ödevler

İslâm’ın teaddîsini / dinamizmini sağlayan başlıca vecîbeler.

İslâm, sürekli artan bir hareket, faaliyet ve gayret içinde bulunmayı telkin eden bir dindir. Bazı Uzak Doğu din ve felsefeleri gibi, dünyadan el çekmek, atâlet, pasiflik ve miskinlik dîni değildir.

İSLAM’IN CANLI OLMASINI SAĞLAYAN ÖDEVLER

Zira İslâm’da;

  • Islah ve îmar gâyesi vardır.
  • Zulme mânî olmak, bâtılı, şerri, haksızlığı, hayâsızlık ve fenâlığı bertaraf edip hakkı, adâleti, güzel ahlâk ve fazîleti hâkim kılma gâyesi vardır.
  • Hidâyet mahrumlarına İslâm’ı tebliğ etme, Müslüman olmuş fakat gaflet içinde yaşayanları irşâd ederek takvâ ile donatma hedefleri vardır.
  • Fakir, yoksul, yolda kalmış, yetim, dul gibi yardıma muhtaç kesimlere ulaşma ve onları âbâd etme gâyesi vardır.

Bu gâyelerin gerçekleştirilmesinde, her ferde mes’­ûliyet yüklenir. Emr-i bi’l-mâruf ve nehy-i ani’l-mün­ker, cihad, i‘lâ-yı kelimetullah ve infak gibi içtimâî vazifeler, İslâm’ın teaddîsini / dinamizmini sağlayan başlıca vecîbelerdir.

Bu vazifeleri, Peygamber Efendimiz’den alan sahâ­be, çok kısa bir müddet içinde doğuda Çin ve Semerkand’a, batıda Kayrevan’a, Atlas Okyanusu’na ve Endülüs’e, güneyde Afrika’nın içlerine, kuzeyde de Anadolu ve Kafkaslara kadar İslâm’ı yaymışlardır.

İslâm gittiği her yere barış, huzur ve adâlet götürmüştür. Dünya tarihinde kalıcı olmak şartıyla, böylesine hızlı, geniş ve büyük bir fütuhâtın emsâli yoktur.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, İslam Tefekkür Ufku, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

OSMANLI’YI AYAKTA TUTAN DİNAMİKLER

Osmanlı’yı Ayakta Tutan Dinamikler

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.