İslam’da Özel Hayatın Gizliliği

İslam’ın özel hayatın gizliliğine verdiği önem.

İslâm, mahremiyetler sahasında hak ve hürriyetleri koruyup gözetmiştir.

İSLAM’DA MAHREMİYETİN ÖNEMİ

İslâmiyet, toplumda fücûrun alenen işlenmesine karşı yasak ve cezalar getirmiştir. Fakat insanların hususî hayatlarında tâkibâtı ve tecessüsü men etmiştir.

Demek ki İslâm, menhiyyâtı tamamen yok etmeye değil, onun toplumda yayılmasını ve revaç bulmasını önlemeye çalışmaktadır. Kötülükleri yok etmese de asıl azaltacak gayret, toplumdaki takvâ ve ahlâkın güçlendirilmesi olacaktır. Bu da İslâm dünya görüşünün realizm ve idealizm dengesine güzel bir misaldir.

Halîfe Ömer radıyallâhu anh, Medîne’de geceleyin dolaşıyordu. Bir evde şarkı söyleyen bir erkek sesi işitti. Duvardan atlayıp içeriye girdi. Baktı ki erkeğin yanında bir kadın, bir de şarap var. Bunun üzerine:

“–Ey Allâh’ın düşmanı, sen günah işleyeceksin de Allah seni gizleyecek mi sandın?” dedi. Adam cevaben:

“–Hakkımda hüküm vermek için acele etme ey Mü’minlerin Emîri! Ben Allâh’ın bir emrine isyan ettim, sen ise üç hususta Allâh’a karşı günah işledin. Allah Teâlâ:

«Başkalarının gizli ve ayıp hâllerini merak edip araştırmayın!» (el-Hucurât, 12) buyuruyor, sen ise tecessüs ettin.

«Evlere kapılardan girin!» (el-Bakara, 189) buyuruyor, sen ise duvardan atladın.

«Kendi evlerinizden başka evlere, sahipleri sizi bilmeden, selâm verip izni olmadan girmeyin!» (en-Nûr, 27) buyuruyor, sen ise benim evime izinsiz girdin.”

Bu cevap üzerine Hazret-i Ömer (sakinleşti):

“–Ben seni affedersem, sende bir hayır olur mu, tevbe eder misin?” dedi ve tevbe etmesi şartıyla onun hâlini setretti. (Harâitî, Mekârimü’l-Ahlâk, s. 152)

Görüldüğü üzere Hazret-i Ömer radıyallâhu anh: “Ben halîfeyim, baskın yapmaya salâhiyetim var!” dememiştir.

Ancak âmme hukukuna halel getirecek bir suç işlendiğine dâir kuvvetli bilgi varsa, elbette evlere ve sâir husûsî yerlere de usûlünce girilebilir.

İbn-i Atâullah el-İskenderî Hazretleri’nin şu hikmetli sözlerini, hürriyet bahsinde son söz olarak zikredebiliriz:

“Allah Teâlâ, kulların sâlih amel işleme arzusunun az olduğunu bildiği için, ibadeti farz kılmış ve onları farziyet zincirlerine vurarak cennetine sevk etmiştir.

Cenâb-ı Hak sana hizmeti (ibadeti) farz kılmakla aslında cennetine girmeyi farz kılmıştır.”

Yani Cenâb-ı Hakk’ın, hürriyeti tahdit ediyor gibi görünen emir ve nehiylerinin hepsi, kullarının faydasınadır. Bu mükellefiyetleri muvakkat bir ömürde yerine getiren insan, -inşâallah- sonsuz cehennem esâretinden âzâd olur ve cennette, arzu ettiği nîmetlerle dolu ebedî bir hürriyete kavuşur.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, İslam Tefekkür Ufku, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

AİLE MAHREMİYETİ NEDİR, NASIL OLMALIDIR?

Aile Mahremiyeti Nedir, Nasıl Olmalıdır?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.