İslam’a Göre Kadın ve Erkeklerin Saçlarını Boyaması

Müslüman kadın ve erkeklerin saçlarını boyaması İslam'a göre uygun mudur?

Yaşlı erkekler saç veya sakallarını siyah dışında, istedikleri renge boyayabilirler. Nitekim bir gün Peygamberimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in yanına saçlarına kına yakmış bir adam gelmişti. Peygamberimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- onu görünce:

“-Bu ne güzel!” buyurup takdir etmiş; daha sonra kına ve keten (saçları boyamada kullanılan bir bitki çeşidi) ile boyanmış biri daha gelince:

“-Bu evvelkinden de güzel!” buyurmuştu.

Sonra saçlarını sarıya boyamış biri daha gelince:

“-Bu hepsinden güzel!” buyurmuştu. (Ebû Dâvûd, Tereccül, 19)

SAÇLARI KINA VE KETENLE BOYAMAK

Başka bir hadîs-i şerîfte Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:

“Saçın beyazlığını değiştirmek için kullandığınız şeylerin en iyisi, kına ve keten bitkisidir.” buyurmuştur. (Ebû Dâvud, Tereccül, 18; Tirmizî, Libâs, 20; Nesâî, Zîne, 16)

Bu hususta Enes bin Mâlik -radıyallâhu anh-, “Hazret-i Ebûbekir ve Hazret-i Ömer -radıyallâhu anhümâ-’nın saçlarını kına ve ketenle boyadığını” bildirmiştir. (Bkz: Buhârî, Libas, 64; Müslim, Fezâil, 29)

Yaşlı erkeklere siyah rengin yasak olması; gençlik alâmeti olması sebebiyledir. Zira saçını siyaha boyayan yaşlı bir kimse, çevredeki kişiler tarafından genç zannedilebilir. Bu da bir çeşit aldatmaya girer. Oysa Peygamberimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:

“Aldatan bizden değildir.” buyurmuştur. (Müslim, Îman, 164)

Mekke’nin fethi günü Hazret-i Ebûbekir -radıyallâhu anh-, yaşlı babası Ebû Kuhâfe’yi müslüman olması için Peygamberimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in yanına getirmiş, Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- onun saçlarının beyazlamış olduğunu görünce şöyle buyurmuştur:

“-Bu beyaz saçı değiştiriniz ve siyahtan sakınınız.” (Ebû Dâvûd, Tereccül, 18; Nesâî, Zînet, 15)

SAÇLARINI SİYAHA BOYAMALARINDA BİR MAHZUR OLMAYAN ERKEKLER

Saçı ağaran (beyazlayan) genç erkeğin saçını siyaha boyamasında herhangi bir mahzur görülmemiştir. Çünkü bu durumda siyaha boyanan saç, tabiî hâline getirilmiştir. Nitekim Sa’d bin Ebî Vakkas, Ukbe bin Âmir, Hasan, Hüseyin ve Cerîr -radıyallâhu anhüm- gibi genç sahabîlerin siyah rengi tercih ettikleri nakledilmiştir. (Yusuf el-Kardâvî, el-Halâl ve’l-Harâm fi’l-İslâm, Terc. Mustafa Varlı, Ankara, 1970, sh: 102-103)

Saçı siyaha boyamanın câiz olduğu bir diğer durum da düşmanla cihad hâlidir. Müslüman mücahidlerin, düşman ordusuna karşı genç, dinç ve heybetli görünmek amacıyla saçlarını siyaha boyamalarında bir mahzur görülmemiştir.

 

İSLAM’A GÖRE KADINLARIN SAÇLARINI BOYAMASI

Kadınlar, saçlarını siyah dâhil, istedikleri her renge boyayabilirler.

Ancak kadınların dikkat etmeleri gereken husus; saçı ister boyalı, ister boyasız olsun, kendilerine helâl olmayan (nikâh düşen) erkeklerin yanında saçlarını örtmeleridir. Saçın, helâl olmayan erkeklerin yanında normalde açık olması haram iken; bir de böyle erkeklerin yanında saçı güzelleştirmek (boyamak, şekil vererek süslemek gibi yapılan işlemler) günahı daha da büyütmektedir.

Kaynak: Kevser Atar, Şebnem Dergisi, 145. Sayı

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.